Aktuality

Výberové konanie: Sociálny pracovník v Detskom domove

  / 26. 11. 2018

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1520173/socialny-pracovnik-v-detskom-domove?filter_vpm=1


Výberové konanie: Psychológ v DeD

  / 26. 11. 2018

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1520172/psycholog-v-detskom-domove-drak?filter_vpm=1


Výberové konanie: Psychológ DeD v rámci NP DEI NSvZ

  / 08. 03. 2018

VK 1/2018

Názov pozície: odborný zamestnanec – psychológ

 - na výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach. Odborník so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou v rámci aktivity 1. Podpora práce s rodinou, podaktivity 1.1. Podpora programov a aktivít zameraných na prácu s dieťaťom a jeho rodinou

Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Detský domov DKD DRaK Prešov, Košice
Hlavné úlohy: Odborná psychologická činnosť zameraná na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD.

Nástup : od 1.4. 2018

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

- žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením číslavýberu,
- kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných

Termín: 23. 3. 2018, DKD DRaK, Hlavná 18, 080 01 PrešovTréning efektívneho rodičovstva - kurz pre rodičov

  / 12. 01. 2018

Otvárame nový kurz pre rodičov, zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku, avšak velmi úspešný v Amerike a iných častiach sveta...
Ide o kurz s názvom: Tréning efektívneho rodičovstva.
Cieľom kurzu je naučiť vás, rodičov, zručnosti potrebné na to, aby ste dokázali zvládať bežné aj náročnejšie situácie, ktoré sa v rodine vo vzťahu k vášmu dieťaťu vyskytnú a niekedy vás prekvapia. Naučíte sa ako posilňovať vzájomne vzťahy s vašimi deťmi tak, aby boli spokojnejšie a šťastnejšie, ako lepšie spolu komunikovať a riešiť konflikty.
Naučíte sa rozlišovať, ktoré správanie dieťaťa je prijateľné a ktoré už nie a ako naňho reagovat bez používania trestov. Vo vašej rodine tak bude viac pochopenia, pohody a harmónie.
Zručnosti, ktoré sa naučíte, vam navyše pomôžu aj v iných vzťahoch - doma, v práci, medzi priateľmi.
Kurz otvárame koncom januára. Cely kurz je rozčlenený do ôsmich trojhodinových stretnutí.
Info: cajkova@kocovnedivadlo.sk


Voľné pracovné miesto NOČNÝ POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ V DeD DRaK v Košiciach

  / 22. 11. 2017

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1414995/nocny-pomocny-vychovavatel-v-detskom-domove
Voľné pracovné miesto VYCHOVÁVATEĽ V DeD DRaK v Prešove

  / 20. 11. 2017

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1414570/vychovavatel-v-detskom-domove-dkd-drak

Miesto vychovávateľa je pre zariadenie v Prešove. 


Kultúrne poukazy 2017

  / 02. 11. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK prijíma KULTÚRNE POUKAZY  do 20. 11. 2017.
Aktuálne predstavenia DKD DRaK:
Maľované na skle - hudobný recitál
KUBO - činoherná komédia
Zabudnuté mníšky - muzikál
marketing@kocovnedivadlo.sk


Úrad komisára pre deti

  / 02. 11. 2017

V mesiaci október 2017 bol v Detských domovoch DKD DRaK realizovaný monitoring  Úradu komisára pre deti. Išlo o stretnutie detí s objektívnym posúdením dodržiavania ich práv.


Správa z vládneho auditu v DKD DRaK

  / 02. 11. 2017

V mesiaci máj - august 2017 bol v Detskom kočovnom divadle DRaK vykonaný vládny audit Úradom vládneho auditu. Cieľom auditu  bolo overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
Vykonaným vládnym auditom neboli zistené žiadne finančné nedostatky.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

  / 01. 06. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK ako obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky.
Predmet a účel obstarávania: "Nákup osobného motorového vozidla"
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súťažné podklady: Mgr. Štefan Glosík, glosík@kocovnedivadlo.sk


01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_10_19.jpgtn_14_f1330023.jpgtn_28_10.jpgtn_9_11.jpgtn_10_1.jpgtn_10_15.jpg