Detský domov

Pohotovostné číslo:  0903 978 434


Detský domov DKD DRaK v Košiciach
Diamantová ul. č. 5, Košice
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník: 0908 078 832
Skupina: 0903 978 444
Sociálny pracovník: Mgr. Andrej Andrejovský, andrejovsky@kocovnedivadlo.sk
Mgr. Zuzana Vargová,  (materská dovolénka)
Psychológ: PhDr. Martina Čajková
Vychovávateľ: , Mgr. Juraj Deán, Mgr. Art Jakub Scholtés,
Pomocný vychovávateľ: Mária Farkašová, PhDr. Roman Antolík, Zuzana Valiková


Detský domov DKD DRaK v Prešove
ul. Janka Borodáča 8
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník:
0903 639 441
Skupina: 0910 978 343
Sociálny pracovník: PhDr. Veronika Rabatínová, rabatinova@kocovnedivadlo.sk
Psychológ: PhDr. Martina Čajková
Vychovávateľ: Mgr. Mikuláš Kravec, Mgr. Andrea Blizmanová, Mgr. Ina Šofránková
Pomocný vychovávateľ: Alena Dírová, Janka Vargová, Gabriela Varholová


Zriaďovateľ: Detské kočovné divadlo DRaK, akreditovaný subjekt na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Detský domov DKD DRaK v Košiciach a Detský domov DKD DRaK v  Prešove  je prvým neštátnym domovom pre deti s poruchami správania v Košickom a Prešovskom  kraji.
- ide o záujem hercov a priateľov Detského kočovného divadla DRaK pomôcť deťom, ktorým bola rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť. Pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy a v prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny pomôcť dieťaťu pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny.
Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_58_17.jpgtn_14_f1350020.jpgtn_9_11.jpgtn_14_f1360026.jpgtn_10_13_a.jpgtn_30_tabor_2.jpg