CPDaR

Centrum pre deti a rodiny DRaK

 

Pohotovostný kontakt: 0903 978 434

 

Riaditeľ:

Ján Karas

Kontakt: 0903 978 434, riaidtel@kocovnedivadlo.sk

 

Sociálny pracovník:

PhDr. Veronika Rabatínová
Kontakt: 0903 639 441, rabatinova@kocovnedivadlo.sk

Sociálny pracovník, Špeciálny pedagóg:

Mgr. Andrej Andrejovský
Kontakt: 0908 078 832, andrejovsky@kocovnedivadlo.sk

Psychológ:

PhDr. MartinaČajková
Kontakt: 0915 964 031

Koordinátor pre ambulantnú a terénnu formu práce v CPDaR

Mgr. Rastislav Žitný

Kontakt: 0904 558 974

 

Ambulantná a terénna forma práce pre CPDaR

Hlavná 18,  080 01, Prešov
Kontakt: 0904 558 974

 

Samostatne usporiadaná skupina
Diamantová ul. č. 5, Košice

ul. Janka Borodáča 8, Prešov
Skupina kontakt: 0910 978 343

 

Samostatne usporiadaná skupina
Chalúpková 44, Prešov

Skupina kontakt: 0903 978 444

 

Samostatne usporiadaná skupina
J. Béreša 20, Prešov

Skupina kontakt: 0904 558 299


Centrum pre deti a rodiny

Vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia

Vykonávanie výchovných opatrení

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, porúch psychického vývinu,fyzického vývinu alebo sociálneho vývinuZriaďovateľ: Detské kočovné divadlo DRaK, akreditovaný subjekt na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

- ide o záujem hercov a priateľov Detského kočovného divadla DRaK pomôcť deťom, ktorým bola rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť. Pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy a v prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny pomôcť dieťaťu pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny.

PROGRAM CPDaR DRaK

Kontaktnéúdaje centra:

Názov zriaďovateľa:                                                  Detské kočovné divadlo DRaK

 

Adresa vykonávania opatrení ambulantnouformou:    

Detskékočovné divadlo DKD DRaK, Hlavná 18, Prešov

(administratívnepriestory)

 

Adresa vykonávania pobytových opatrení:

                                                                                          JankaBorodáča 8, 080 01 Prešov

                                                                                          Chalúpkova44, 080 01  Prešov

                                                                                          JánaBéreša 20, 080 01 Prešov

 

Štatutárny zástupca:                                                 Ján Karas

Mobil:                                                           +421903978434

webstránka:                                                                 www.kocovnedivadlo.sk

 

Účel centra:

·       Vykonávanie opatrení dočasnenahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradnérodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnejstarostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovnéhoopatrenia (§ 45 ods. 1. písm. a) Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov).

·       Vykonávanie výchovných opatrení – podľa § 12 ods. 1 písm. d), výchovných opatrení, ktorými jeuložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornémuporadenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatreniapodľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrením ktorými je uloženátakáto povinnosť.

·       Vykonávanie opatrení na predchádzanievzniku prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, porúchpsychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu (§ 45 ods. 1. písm. c) Zákona č. 305/2005 Z. z.o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Druh vykonávaných opatrení:

POBYTOVÁ FORMA:

·       Vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jehoprirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základerozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti § 54 Zákona 36/2005 orodine, o nariadení neodkladného opatrenia § 365, § 367 Civilnéhomimosporového poriadku 161/20005  aleboo uložení výchovného opatrenia § 37, ods. 3 Zákona č. 36/2005o rodine.

AMBULATNÁ ALEBOTERÉNNA FORMA:

·       Výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) Zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými je uloženápovinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

·       Uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiťsa sociálnemu poradenstvu  alebo  inému odbornému  poradenstvu - §  37 ods.  2  písm. d)  Zákona  č. 36/2005 o rodine.

·       Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyna obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujúpsychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osobypodľa § 11 ods. 2 písm. a), b,) c), ods. 3 písm. b), bod 1., 2., 3.,4.,  Zákona č. 305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými je uloženápovinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

·       Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelypodľa § 44 a) ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnejochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplneníniektorých zákonov, podpora a pomoc náhradným rodičom.

Forma vykonávania opatrení § 45, ods. 4, písm. a), b), c):

·      pobytová forma,

·      ambulantná forma,

·      terénna forma (Prešov, Vranov nadTopľou, Košice, Spišská Nová Ves).

Opis cieľovej skupiny:

POBYTOVÁFORMA:

Pobytové  opatrení súdu,  t.z. opatrenia  dočasne nahrádzajúcich  dieťaťu  jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie nazáklade

a.  Rozhodnutia súdu onariadení ústavnej starostlivosti (§ 54 Zákona č. 36/2005 Z.z)

b.  Rozhodnutia súdu onariadení neodkladného opatrenia (§ 365 a 367 Zákona č. 161/2015 Z. z)

c.  Rozhodnutia súdu ouložení výchovného opatrenia (§ 37 ods. 3, Zákona č. 36/2005 Z.z)

Cieľovou skupinou centra sú maloleté deti s obvyklýmpobytom na území Slovenskej republiky, s poruchamisprávania, pre ktoré je typické opakované, pretrvávajúce asociálne, agresívnealebo vyzývavé správanie, ktoré má charakter trvalého správania.

 

AMBULANTNÁA TERÉNNA FORMA:

PROGRAM – RODIČOVSKÉ ZRUČNOSTI:

  11 ods. 3 písm. b) bod 4,Zákona č. 305/2005 Z.z)

Centrum poskytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·       maloletých, u ktorých je ohrozený zdravý fyzický, psychický asociálny vývin,

·       maloletých, u ktorých je podozrenie z ohrozovaniamravnej výchovy,

·       rodičov, u ktorých zlyháva výchova a starostlivosť o maloletých

·       rodičov, ktorým hrozí vyňatie maloletých z prirodzenéhorodinného prostredia.

PROGRAM – PRISPôSOBENIE SA NOVEJ SITUÁCII V PROSTREDÍ

(§ 11 ods. 3) písm. b) bod 1, Zákona č. 305/2005 Z.z)

Cieľovouskupinou budú rodiny, ktoré sa osobne starajú o maloleté dieťaa vyžadujú odbornú pomoc z dôvodu, že nie sú schopné riešiť problémy,či konfliktné situácie a prispôsobiť sa novej situácii, ktoráv rodine nastala (napr. rodiny v rozpade, kríze, úmrtie člena rodinya podobne).

 

 

PROGRAM –OPATRENIA PRE DIEŤA A RODIČOV V ROZVODOVÝCH/ROZCHODOVÝCH SITUÁCIÁCH

(§ 11 ods. 2, Zákonač. 305/2005 Z.z)

Centrum poskytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·       deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú,

·       rodičov, ktorí uvažujú nad rozvodom/ rozchodom,

·       partnerov, ktorí sú v rozvodovom/ rozchodovom štádiu, 

·       rodičov, ktorí sú po rozvode a vyrovnávajú sa s novousituáciou.

 

PROGRAM – ÚPRAVA RODINNÝCH A SOCIÁLNYCH POMEROV

  11 ods. 3 písm. b) bod 2,Zákona č. 305/2005 Z.z)

Cieľovouskupinou je:

·      rodina, ktorá dlhodobejšie neplní svoje základnéfunkcie a vykazuje známky nefunkčnosti, alebo už nefunkčná je,

 • rodina, kde dieťa vyrastá v ohrozujúcom, neuspokojivom prostredí a  hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny a následné umiestnenie do jednej z foriem náhradnej starostlivosti,
 • rodičia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách alebo v ústavnej starostlivosti,
 • rodina, ktorá nemá podporu v rámci sociálnej siete (širšia rodina, priatelia),
 • rodina, ktorá má nízku socio-kultúrnu úroveň,
 • rodičia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní,
 • rodičia, ktorí žijú dlhodobo na/pod hranicou životného minima,
 • niektoré z detí, malo nariadenú ústavnú starostlivosť.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM – PODPORA A PORADENSTVO NÁHRADNÝM RODIČOM

(§ 73 ods. 6 písm. d) - opatrenia podľa § 44a ods. 1, Zákona č.305/2005 Z.z)

Centrum poskytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·       deti, ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,

·       deti, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti,

·       príbuzných maloletých, ktorí sa o zverené deti osobnestarajú,

·       pestúnov, ktorí zabezpečujú starostlivosť maloletým, zvereným doich opatery.

 

PROGRAM – AMBULATNÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Výchovné problémy:

-       odborné  metódy práce   na  podporu riešenia  výchovných,  sociálnych a  iných

problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm.a), písm. b) bod 3, Zákona č. 305/2005 Z.z

-       uloženie  dieťaťu, rodičovi  alebo  osobne, ktorá  sa  osobne stará  o  dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12ods. 1 písm. b) Zákona č. 305/2005 Z.z

-       uloženie maloletému dieťaťu alebojeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu

poradenstvu  alebo  inému odbornému  poradenstvu - §  37 ods.  2  písm. d) Zákona č. 36/2005 Z.z.

Centrum poskytuje metódyambulantných výchovných opatrení  pre:

·       dieťa na základeuloženého výchovného opatrenia,

·        rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťaosobné stará.

 

Celkový počet miest v centre pobytovou formou:

Celkový početmiest pobytovej formy je 30.

·       budova v Prešove (ul. Janka Borodáča 8) kapacita 10maloletých detí v samostatne usporiadanej skupine,

·       budova v Prešove (ul. Jána Béreša 20/20) kapacita 10maloletých detí v samostatne usporiadanej skupine

·       budova v Prešove (ul. Chalúpkova 44) kapacita 10 maloletýchdetí v samostatne usporiadanej skupine.

Opis priestorov Centra pre deti a rodiny pobytovou formou:

·       Budova v Prešove, Janka Borodáča 8:

Špecifikáciaobjektu: dvojpodlažná budova (rodinný dom), ktorá je oplotená od ulice Janka Borodáča kovaným plotom. Brána a ajvstupný vchod sú uzamykateľné. V dome je bezpečnostné zariadeniesignalizujúce prítomnosť cudzích osôb.

Prízemie centra tvorí:

Vstupná miestnosť s chodbou v ktorej sa nachádza vešiaková stena, ktorá slúži na odkladanie šatstva pre deti, menšiaskrinka, ktorá slúži na odkladanie obuvi. Do miestnosti sa vchádza z dvoraod ulice Janka Borodáča. Vo vstupnej miestnosti sú vchody do kancelárií,pivnice, skladu čistiacich potrieb, práčovne a dvoch WC. Miestnosť jeosvetlená denným svetlom a nástennými svetlami. Vykurovanie v miestnostiachje prostredníctvom ústredného kúrenia.

Obývacia (relaxačno-spoločenská) miestnosť  slúži naindividuálnu a skupinovú prácu detí, pracovné aktivity s deťmi, hrypre deti, na prípravu školských úloh. V miestnosti je sedacia súprava,konferenčný stolík, televízor, skrinka na hračky, hry pre deti. Osvetlenie jezabezpečené denným svetlom a tiež nástennými svetlami. Miestnosť je vykurovanáústredným kúrením.

Kuchyňa slúži na prípravu stravy. V miestnosti je jedno okno smerujúce dosusedného pozemku. Kuchyňa je prepojená s jedálenskou miestnosťou.

Jedálenská miestnosť - susedí s kuchyňou, je prepojená prechodovýmidvermi, je vybavená jedálenským stolom a stoličkami.

Miestnosť vyhradená pre návštevy je prepojená chodbou. V miestnosti sa nachádzajúkreslá a stoličky. Osvetlenie je zabezpečené denným svetlom z 1 oknaa  stropným svietidlom. Nachádza sa tu 1 topné teleso.

Kancelária na prízemí, ktorá je zariadená kancelárskym nábytkom a zariadením. Slúžipre administratívu zamestnancov centra.

Jedna izba na prízemí - v miestnosti sa nachádzajú 2 detské postele,  2 písacie stolíky, skriňa na šatstvoa tiež 2 nočné stolíky, ktoré sú uzamykateľné.

WC – na prízemí, sanachádzajú aj 2 toalety, osvetlené stropnými svietidlami. Toaleta slúži preklientov aj návštevy, je možné ju samostatne zamknúť.

Pivnica pod prízemím slúži na úschovu náradia a príslušenstva potrebnéhona údržbu a úpravu vonkajšieho prostredia. Taktiež sa v jednej častinachádza práčovňa.

Poschodie: na poschodí sa nachádza pobytová časť centra.Súčasťou obytnej plochy sú: 3 izby pre deti, 1 spoločenská miestnosť, kúpeľňaa 1 mini kuchynka.

jedna izba/spoločenská v miestnosti sa nachádza päť okien (všetky smerujúdo záhrady) a 2 vyhrievacie telesá. Osvetlenie je riešené 1 centrálnymsvietidlom. V miestnosti sa nachádzajú kreslá na terapie a komunitypre detí. K dispozícii sú tu pre deti spoločenské hry, maliarske potrebya hračky.

druhá izba  v miestnosti sa nachádzajú 2 okná smeromdo záhrady a 1 do ulice. Izba disponuje jedným vykurovacím telesom.Osvetlenie je riešené závesným svietidlom. V miestnosti sa nachádzajúpostele detí (2 kusy), skrine na šatstvo, nočné stolíky, ktoré sú uzamykateľné.

tretia izba v miestnosti sa nachádza 1okno smerujúce na hlavnú ulicu. Izba disponuje 4 posteľami pre detí, nočnýmiuzamykateľnými stolíkmi a skriňami na šatstvo. Izba je vyhrievaná 2vykurovacími telesami.

štvrtá izba v miestnosti sa nachádza1 okno do záhrady. Izba disponuje 2 posteľami, skriňou na šatstvo, nočnýmiuzamykateľnými stolíkmi.

kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom, WC a umývadlom. V kúpeľni je oknosmerujúce do záhrady. Osvetlenie je zabezpečené stropným svietidlom. Je možnéju samostatne zamknúť.

Súčasťoupriestorov na poschodí je aj chodba pri schodišti,  na ktorej je umiestnená zberná nádoba našpinavú bielizeň, šatstvo detí a tiež mini kuchynský kút (kuchynskáskrinka s umývadlom). Dispozičné riešenie budovy poskytuje dostatočnýpriestor pre súkromie klientov a tiež vykonávanie osobnej hygieny. V každejizbe má dieťa vlastný nočný stolík, skriňu, kde si môže odložiť osobné veci.Dieťa sa môže zdržiavať vo svojej izbe aj samo. Personál však dohliada na jehoosobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izby detí sú uzamykateľné,obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, je možnosťv kúpeľni sa aj zamknúť.

 

·       budova Centra pre deti a rodiny Prešov,J. Béreša:

Centrum pre detia rodiny je dvojpodlažná budova (rodinný dom) s týmto dispozičnýmriešením: Celý areál je oplotený, od ulice kovaným plotom s betónovýmmúrom a dom disponuje samostatnou garážou, ktorú je možné využívať ajna odkladanie náradia. Brána a aj vstupný vchod je uzamykateľnýbezpečnostný zámkom.

Prízemie:

Vstupná miestnosť V miestnosti sa nachádza vstavaná skriňa, ktorá slúži na odkladanietopánok a šatstva detí. Do miestnosti sa vchádza z dvora od ulice. Vo vstupnej miestnosti je vchod do chodby, ktorá vedie do ďalších miestností.Vstup je osvetlený denným svetlom a žiarivkami.

Obývacia miestnosť s otvorenou kuchyňoua jedálňou: slúži naindividuálnu a skupinovú prácu detí, pracovné aktivity s deťmi, hrypre deti, na prípravu školských úloh. Slúži aj ako jedáleň pre detia zamestnancov. V miestnosti je sedacia súprava, konferenčný stolík,jedálenský stôl, 10 stoličiek, televízor, krb. Osvetlenie je zabezpečené lustroma denným svetlom. Z miestnosti je východ na balkón. V miestnostisú 2 vyhrievacie telesá a kozub na pevné palivo.

Kuchyňa slúži na prípravu stravy. Súčasťou kuchyne je aj komora, do ktorej savchádza z kuchyne a slúži ako sklad potravín. Kuchyňa je prepojenás obývacou miestnosťou.

Pivnica sa nachádza pod domom, slúži na úschovu náradia a príslušenstvapotrebného na údržbu a úpravu vonkajšieho prostredia.

jedna izba: v miestnosti sa nachádza jedno okno, ktoré smeruje do záhrady, a1 vyhrievacie teleso. Osvetlenie je riešené 1 centrálnym svietidlom sožiarivkami. V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy),  vstavané skrine, 2 nočné uzamykateľné stolíkya stoličky.

druhá izba:  v miestnosti sa nachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacieteleso. Osvetlenie je riešené svietidlom so žiarivkami a nočnou lampou.V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy), skriňa a 2 nočnéuzamykateľné stolíky. Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

kúpeľňa a toaleta: sú zvlášť oddelené, zodpovedajú súčasným trendoma štandardom. Aj kúpeľňa aj toaleta sú samostatne uzamykateľné presúkromie a komfort obyvateľov domu.

Poschodie:

Súčasťou obytnej plochy sú 2 izby pre deti :

tretia izba v miestnosti sa nachádza jedno okno, ktoré smeruje do záhrady a 1 vyhrievacieteleso. Osvetlenie je riešené 1 centrálnym svietidlom so žiarivkami, bodovýmisvetlami v počte  4 kusy a 1stojanovou lampou s 2 žiarivkami. V miestnosti sa nachádzajú posteledetí (3 kusy),  skrine, 3 nočnéuzamykateľné stolíky a stoličky

štvrtá izba v miestnostisa nachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacie teleso. Osvetlenie jeriešené svietidlom so žiarivkami a nočnou lampou. V miestnosti sanachádzajú postele detí (3 kusy), skriňa a 3 nočné uzamykateľné stolíky.Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

Miestnosť pre vychovávateľov osvetlená denným svetlom z 2 okien smerujúcich naulicu a 1 svietidlom so žiarivkami a 1 stolnou lampou. Je vybavenákancelárskym nábytkom a počítačom. Táto miestnosť slúži pre pracovnúčinnosť zamestnancov.

Príručný sklad bielizne a sklad šatstva slúži na uskladnenie šatstva detí a potrieb pre prevádzkuzariadenia..

Hygienické a sociálne zariadenie (kúpeľňa a WC pre deti)  vykurované podlahovým kúrením, v miestnostisa nachádza práčka a sušička bielizne. Sú samostatne uzamykateľné.

 Dispozičné riešenie budovy poskytuje dostatočný priestor pre súkromieklientov a tiež vykonávanie osobnej hygieny. V každej izbe má dieťavlastný nočný stolík, kde si môžu odložiť osobné veci. Dieťa sa môže zdržiavaťvo svojej izbe aj samo.

Personál však dohliada na jehoosobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izby detí sú uzamykateľné,obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, je možnosťv kúpeľni sa aj zamknúť.

·       budova Centra pre deti a rodinyPrešov, Chalúpkova č. 44:

Celý areál je oplotený odulice kovaným plotom. Brána a aj vstupný vchod je uzamykateľnýbezpečnostný zámkom. Centrum pre deti a rodiny je dvojpodlažná budova (rodinnýdom) s týmto dispozičným riešením:

Vyvýšené prízemie tvorí:

Vstupná miestnosť v ktorej sa nachádzaskriňa na šatstvo a obuv. Do miestnosti sa vchádza z dvora z ulice. Zovstupnej miestnosti sa prechádza do chodby odkiaľ je možné sa dostať doobývacej izby a kuchyne, kúpeľne a ďalších 2 izieb.

Obývacia (relaxačno-spoločenská) miestnosť slúži na individuálnu a skupinovú prácu detí, pracovné aktivitys deťmi, hry pre deti pobytovej časti, na prípravu školských úloh. Jeprepojená s otvorenou kuchyňou a jedálňou V miestnosti je sedaciasúprava, konferenčný stolík, jedálenský stôl, stoličky, televízor,. Osvetlenieje zabezpečené jedným lustrom.

Kuchyňa slúži na prípravu stravy. Z kuchynesa chodbou prechádza do potravinovéhoskladu. Komora slúži ako sklad potravín.

Jedna izba v miestnosti sa nachádzajedno okno ktoré smeruje do záhrady, a 1 vyhrievacie teleso. Osvetlenie jeriešené 1 centrálnym svietidlom so žiarivkami. V miestnosti sa nachádzajúpostele detí (3 kusy),  skriňa na šatstvo,3 nočné uzamykateľné stolíky a stoličky.

druhá izba v miestnostisa nachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacie teleso. Osvetlenie jeriešené svietidlom so žiarivkami a nočnou lampou. V miestnosti sanachádzajú postele detí (3 kusy), skriňa a 3 nočné uzamykateľné stolíky.Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

Kúpeľňa a WC na prízemí – súuzamykateľné a slúžia pre potreby detí, obidve sú samostatné,nepriechodné.

Vstup na záhradu je zabezpečený zámkom. Záhradaje oplotená, disponuje záhradným nábytkom, kde je možnosť posedenia.

Pivnica sa nachádza v suterénedomu, slúži na úschovu náradia a príslušenstva potrebného na údržbu aúpravu vonkajšieho prostredia.

Prízemie

tretia izba v miestnosti sa nachádzajedno okno ktoré smeruje do záhrady. Osvetlenie je riešené 1 centrálnymsvietidlom . V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy),  skrine, 2 nočné uzamykateľné stolíkya stoličky

štvrtá izba v miestnostisa nachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacie teleso.V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy), skriňa a 2 nočnéuzamykateľné stolíky. Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

Hygienické a sociálne zariadenie (kúpeľňa a WC pre deti) vykurované podlahovým kúrením, sú samostatne uzamykateľné.

Kotolňa, sklad, práčovňa – slúžia nauskladnenie potrebných materiálov, zásob a pranie.

Kancelária vychovávateľa  - je orientovaná do záhrady, poskytujepriestor pre personál zariadenia, je vybavená gaučom, písacím stolíkom,počítačom a nábytkom, ktorý slúži pre potreby personálu.

Dispozičné riešenie budovyposkytuje dostatočný priestor pre súkromie klientov a tiež vykonávanieosobnej hygieny. V každej izbe má dieťa vlastný nočný stolík, kde si môžuodložiť osobné veci. Dieťa sa môže zdržiavať vo svojej izbe aj samo. Personálvšak dohliada na jeho osobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izbydetí sú uzamykateľné, obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, jemožnosť v kúpeľni sa aj zamknúť.

Opis priestorov Centra pre deti a rodiny ambulantnou a terénnouformou:

Ambulantnáforma bude realizovaná v priestoroch Detského kočovného divadla DKD DRaK,Hlavná 18, Prešov. Priestory pozostávajú zo 4 kancelárií, 2 toaliet, 1kuchynky, 1 chodby v celkovej ploche 170m2. Priestory súvybavené kancelárskym nábytkom. Priestory sú vhodné pre individuálnu ajskupinovú prácu s klientmi.

Detskékočovné divadlo DKD DRaK pre terénnu formu práce disponuje 3 osobnýmimotorovými vozidlami. V prípade potreby DKD DRaK pre terénnu formu prácezabezpečí krátkodobý prenájom priestorov v blízkosti miesta pobytuklienta.

Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest:

Organizačnáštruktúra Centra pre rodinu DKD DRaK:

 

Centrum pre rodinu DKD DRaK disponuje zamestnancamiv zložení, ktorá je uvedená v organizačnej štruktúre:

Početpracovníkov pre Centrum – pobytová forma:

Odborný tím:

·       1 riaditeľ – úplné stredoškolské vzdelanie

·       1 hospodár – úplné stredoškolské vzdelanie

·       1 ekonóm – úplné stredoškolské vzdelanie

·       2 sociálni pracovníci – vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore sociálna práca

·       1 psychológ – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odborepsychológia

·       1 špeciálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore špeciálna pedagogika

 

Zamestnanci skupiny 1 (na ulici JankaBorodáča):

2x vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňav odbore pedagogika

3x pomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3 úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore psychológia

0,5 úväzku sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore sociálna práca

1/3 úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore špeciálna pedagogika

 

Zamestnanci skupiny 2 (na uliciChalúpkova):

2x vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňav odbore pedagogika

3x pomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3 úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore psychológia

0,5 úväzku sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore sociálna práca

1/3 úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore špeciálna pedagogika

Zamestnanci skupiny 3 (na ulici J.Béreša):

2x vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňav odbore pedagogika

3x pomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3 úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore psychológia

1 sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore sociálna práca

1/3 úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore špeciálna pedagogika

 

 

Početpracovníkov pre Centrum – ambulantná a terénna forma:

·       1 koordinátor pre terénnu a ambulantnú formu – vysokoškolskévzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

·       3 sociálni pracovníci – vysokoškolské vzdelanie II. stupňav odbore sociálna práca

·       3 psychológovia – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odborepsychológia

Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôbs programom centra pobytovou formou:

Centrum svojichklientov, detí, rodičov a iné fyzické osoby oboznamuje pri samotnomprijatí priamym kontaktom so sociálnym pracovníkom na adrese centra a tiežna webovej stránke centra. Dieťaťu, rodičom a iným fyzickým osobám súposkytnuté informácie o:

·       režime dňa,

·       pravidlách v centre, právach, povinnostiach dieťaťaa rodiča,

·       obmedzeniach v prípade porušenia pravidiel v centre,

·       spôsobe kontaktu s rodinou a blízkymi osobami, návštevy,hosťovský pobyt dieťaťa mimo centra,

·       možnostiach kontaktu s pracovníkmi centraa sprostredkovania informácií o vývine dieťaťa,

·       plnení školskej dochádzky,

·       o zdravotnom stave a zdravotnej starostlivosti,

·       o podmienkach, kedy centrum neumožní kontakt s dieťaťom(osoba pod vplyvom alkoholu, iných látok, nepreukázateľný vzťah osobyk dieťaťu a jej pozitívneho vplyvu na dieťa).

O poskytnutíinformácií je vyhotovený záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentáciemaloletého dieťaťa.

Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôbs programom centra ambulantnou a terénnou formou:

Člen odbornéhotímu pre ambulantnú a terénnu formu oboznamuje svojich klientov, detí,rodičov a iné fyzické osoby počas prvého kontaktu s programom centraa predstaví im:

·       formu spolupráce,

·       program spolupráce,             

·       dĺžku spolupráce,

·       uzatvoria kontrakt, v ktorom sa obe strany zaväzujú kuspolupráci a dohodnú sa na jej podmienkach. Klient po oboznámení sas programom centra, svojim podpisom vyjadruje súhlas ku spolupráci.O poskytnutí informácií je vyhotovený záznam, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie klienta. Klient bude oboznámený s právami a povinnosťami,ktoré zo spolupráce vyplývajú. Program centra je k nahliadnutiu aj nainternetovej stránke organizácie.

Opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inýmifyzickými osobami:

Pobytová forma:

Centrumpracuje v nasledujúcich etapách práce s klientom:

 

Súčasťou etáp práce s klientom súaj metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými fyzickými osobami:

-       sociálna diagnostika – realizuje ju sociálny  pracovník centra  samostatne alebo  v spolupráci  so sociálnym  pracovníkom  orgánu sociálnoprávnej ochrany detí. Monitoruje základné anamnestické údajeo klientovi, jeho rodine, dôvodoch prijatia do centra a monitorujeformy pomoci klientovi a jeho rodine tak, aby sa minimalizoval sociálnyproblém.

-       Psychologická diagnostika, ktorejúčelom je posúdenie aktuálneho psychického stavu maloletých po prijatí dozariadenia, vykonáva sa aj opakovaná odborná psychodiagnostika, ale lenv prípade zmeneného psychického a emočného stavu maloletého dieťaťa,resp. na žiadosť inštitúcie.

Psychológ vykonávapsychologickú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných psychologickýchtestov a projektívnych metodík, ktoré sú zamerané na zisťovanie aktuálnejúrovne rozumových schopností, charakteristiku osobnostných vlastnostía správania maloletého dieťaťa. Psychológ vypracuváva psychodiagnostickésprávy len na základe objektívnych skutočností získaných prostredníctvomodbornej diagnostiky.

-       komunity – skupinové, ktoré sa realizujú 1x za deňs vychovávateľom v spoločenskej miestnosti za účelom zhodnoteniapriebehu celého dňa a nastavenia ďalších cieľov,

-       individuálne stretnutia s dieťaťom (psychológ,sociálny pracovník, špeciálny pedagóg) zamerané na jeho osobné záujmy, vzájomnéspoznávanie sa, napredovanie v jeho vývine,  reorganizáciu hodnotového systému v prípadeporúch správania, 1x týždenne,

-       sociálne poradenstvo – individuálne, skupinové,

-       sociálno-psychologické tréningy – skupinová forma,

-       preventívne aktivity zamerané na predchádzaniepatologickým javom a prehlbovaniu porúch správania – individuálne,skupinové,

-       psychologické poradenstvo – individuálne, ktorýmpsychológ poskytuje maloletým a ich zákonným zástupcom odbornépsychologické služby na rozvoj ich zdravého osobnostného vývinua psychického zdravia, elimináciu vyskytujúcich sa problémovv správaní.

-       metódy výchovnej a špeciálnopedagogickej práces deťmi - súčasťou multidisciplinárneho tímu je ajšpeciálny pedagóg, ktorý pri intervencii s dieťaťom využíva metódy, ktorézohľadňujú vek, mieru zdravotného a sociálneho znevýhodneniaa individuálne špecifiká dieťaťa. Pri svojej práci špeciálny pedagóg využíva:Metódy kritického myslenia (Cinquain. Akrostich, pojmové mapovanie, Brainstorming,Diskusia,  Rozhovor, Voľné písanie,).Metódy kladenia otázok (Otázky vyžadujúce nižšiu úroveň myslenia, Otázkyvyžadujúce vyššiu úroveň myslenia, Stratégia podnetných otázok, Aktivityzamerané na rozvoj myslenia). Metódy hodnotenia (sebahodnotenie, hodnotenie šk.prospechu. Metódy kooperácie (učenie sa vo dvojici, učenie sa v skupine).

-       spolupráca s participujúcimi subjektmi(ÚPSVaR, OÚ...), ktoré poznajú rodinnú a sociálnu anamnézu klientaa môžu prispieť k riešeniu vzniknutej situácie,

-       sociálne šetrenia v domácnosti rodiny zaúčelom bližšieho spoznania sa a nastavenia vhodných metód práces rodinou a maloletým dieťaťom,

-       prípadová konferencia - plánovanie sociálneja odbornej práce s rodinou, ktorú plánuje sociálny pracovník centra.

V prípade,že centrum nie je schopné zabezpečiť niektorú zo zložiek starostlivostio maloleté dieťa, vyhľadá pomoc iných odborníkov (psychiater, terapeut,liečebný pedagóg, lekárska pomoc, klinický psychológ...), ktoré súv dosahu centra, na základe dohody medzi centrom a oslovenouinštitúciou.

 

Terénna a ambulantná forma:

Prispôsobenie sa novej situácií v prostredí (§ 11 ods. 3)písm. b) bod 1, Zákona č. 305/2005 Z. z.):

Jednotlivéintervencie a činnosti vykonávané v centre sú realizované v súlade s platnoulegislatívou. Centrum pracuje v 5. etapách práce s klientom:

1.    V prvotnej fáze zahájimeúvodné pracovné stretnutie za účasti pracovníka centra a  ÚPSVaR, ktoré slúžina oboznámenie sa so spisovou dokumentáciou rodiny a očakávaniach odspolupráce.

2.    V druhej fáze odporúčamerealizovať úvodné stretnutie s rodinou, počas ktorého rodine jepredstavená forma spolupráce.

3.    V tretej - realizačnej fázepracujeme s rodinou ambulantnou aj terénnou formou. Zameriavame sa napodporu a pomoc rodine v situáciách, kedy sa rodina potrebujeprispôsobiť novej situácii v prostredí, úprave rodinných a sociálnychpomerov dieťaťa, podpore riešenia výchovných problémov, sociálnych problémova iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, podporuobnovy alebo rozvoja rodičovských zručností a to:

·       poskytovaním sociálneho poradenstva,

·       výchovného poradenstva,

·       psychologickej pomoci rodičom, deťom pri riešení problémovv rodín,

·       sociálna diagnostika,

·       plán na riešenie situácie rodiny.

Upriamime sa na zlepšenie rodinnej klímy vo vzájomnejkomunikácii, úprave rodinného systému, kooperácii jednotlivých členov, posilnenievzájomnosti a spolupatričnosti, v znížení problémov vyžadujúcich rozpadrodiny. Hlavným cieľom je podpora a krízová intervencia rodinám, ktoré sanachádzajú v období zásadnej zmeny situácie v rodine a nie súschopné ju riešiť samy. Poskytnutie odbornej pomoci rodinám pri adaptácii naproces zmeny, podpora empatie vo vzťahu k potrebám a prežívaniu detía rodičov v tejto životnej situácii. Posilniť potenciálrodiny a pripraviť rodinu na zmenu.

Poskytnúť dodatočnú podporu, aby si rodina mohla udržaťefektívne fungovanie. Vytvoriť konkrétne zmeny vo fungovaní rodiny nazachovanie efektívnej a uspokojujúcej dennej rutiny.

4.    V štvrtej fáze informujeme o vykonanýchintervenciách a výsledkoch práce centra ÚPSVaR. V prípade potreby priebežnekomunikujeme s pracovníkmi ÚPSVaR a konzultujemejednotlivé postupy práce.

5.    V piatom štádiu v časeukončenia spolupráce predložíme záverečnú správu o rodine a činnosticentra, ďalších odporúčaniach.

,

Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa   11 ods. 3 písm. b) bod 2, Zákona č. 305/2005Z.z)

V prvotnej etape realizujemeúvodné stretnutie s pracovníkom SPODaSK, za účelom zmapovania základnejcharakteristiky rodiny, ktorá bude zapojená do programu sanácie. Zo stranypracovníka SPODaSK je predstavená kazuistika rodiny, obsahujúca: štruktúrurodiny, charakteristiku jednotlivých členov rodiny, históriu rodiny,sociálne-kultúrnu charakteristiku, hmotné zabezpečenie, vzťahy v rodine,výchovu a starostlivosť o deti, predpokladanú motiváciu rodiny k účastina programe a prehľad doterajších postupov pracovníka SPODaSK.  Po prezentáciikazuistiky rodiny vytvoríme priestor na ďalšie otázky a doplnenieinformácií o rodine, verifikovanie odovzdaných informácií. Zanajdôležitejšie v tejto úvodnej fáze považujeme vymedzenie očakávaniapracovníka SPODaSK od programu t. z. aké zmeny by mali byť v rodinedosiahnuté.

Nadviazanie prvého kontaktu s klientom je súčasťou druhej etapy práce, v ktorej realizujeme úvodnéstretnutie s rodinami a oboznámime ich s programom centra.Neodkladnú súčasť tejto etapy práce predstavuje písomný súhlas klienta sospoluprácou s centrom. Cieľom prvého kontaktu sociálneho pracovníkas rodinou je v rámci vzájomnej interakcie nadviazať kontakt, ktorýbude založený na vzájomnej dôvere, autenticite a akceptácii. Počas tohtostretnutia oboznámime klienta s našou spoluprácou, stanovíme si predpokladanúdĺžku našej spolupráce, vysvetlíme si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať,vysvetlíme si ciele a význam našej spolupráce. Za veľmi dôležité v tejtofáze budeme považovať zaangažovanie rodiny s cieľom participácie je členovna riešení svojho problému.

V tretej - realizačnejetape navštevujeme rodiny v ich prirodzenom rodinnom a sociálnomprostredí a zahajujeme spoluprácu podľa potrieb rodiny. Využívaná jeterénna sociálna práca v prirodzenom rodinnom a náhradnom rodinnomprostredí klientov a ambulantná forma práce. Monitorujeme plneniejednotlivých funkcií rodinného systému, za účelom zhodnotenia ich funkčnostia následne správne volených metód a techník pri práci s rodinou.Zameriavame sa na podporu a pomoc rodinám, pomoc a poradenstvo deťom priudržiavaní a rozvíjaní väzieb s rodičmi aj keď spolu nežijú, medzi súrodencaminavzájom ako aj širším sociálnym prostredím dieťaťa, rozvoj sociálnychzručností u rodičov, resp. osôb, ktoré sa o dieťa starajú a u detí,zlepšenie rodinnej klímy vo vzájomnej komunikácii, úprave rodinného systému,kooperácii jednotlivých členov, posilnení vzájomnosti a spolupatričnosti.Súčasťou tejto etapy práce je diagnostika problému klienta, nastavenie systémupomoci klientovi a realizácia.

Etapa verifikácie, kedyoverujeme účinnosť našej činnosti, posudzujeme efektívnosť realizovanéhoriešenia z hľadiska zlepšenia situácie klienta.

Metódy a techniky práce:

Pri práci s klientmi využívame metódy a technikyspoločenských vied, pričom vychádzame z poznatkov o stavea vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti:


sociálnymanažment a sociálne plánovanie

·       získavaniea budovanie dôvery

·       anamnestickýrozhovor

·       rozhovor

·       sociálnadiagnostika

·       pozorovanie

·       prípadovákonferencia

·       rodinná konferencia

·       brainstorming

·       odbornápsychologická pomoc

·       posilňovanierodičovských kompetencií

·       zvládaniestresu, konfliktov, abreakcia

·       nácvikkomunikačných zručností

·       klarifikácia

·       modelovanie

·       hranierolí

·       konfrontácia

·       ventilácia.


 

Jednou z významných úloh privýkone rodičovskej role a napĺňaní funkcií rodiny je vytvárať materiálnezabezpečenie a životný štandard rodiny. Centrum sa zameriava na motiváciua podporu rodičov k rozvoju finančnej gramotnosti, zmene ekonomickéhosprávania sa, konkrétne k zvýšeniu príjmu v rodine, prípadnek zníženiu výdajov rodiny. Rodina si získava návyky efektívnejšiehosprávania sa voči financiám. Na základe prvého kontaktu s rodinoupracovník zisťuje ekonomickú dysfunkciu rodiny, spoločne formulujú cielev oblasti zlepšenia ekonomickej situácie rodiny a dbá o to, abysa vyjadrili všetci členovia rodiny.

Zistí možnosti a úroveň ochotyspolupráce, koriguje očakávania členov rodiny a zreálňuje jednotlivémožnosti. Na základe získaných informácií spoločne posudzujú mesačné príjmya výdaje, jednotlivé položky a rozčleňujú ich na povinné, nepovinné,formálne a neformálne.

Na základe všetkých vstupnýchinformácií vypracuje pracovník centra tréningový program pre výdaj finančnýchprostriedkov. V prípade nízkeho príjmu zisťuje možnosti príspevkov,kompenzácií, sponzorstva atď., usiluje sa pracovať nad systematickým zvýšením. Pridlhoch preveruje možnosti splácania, dohadovania splátkového kalendára,možnosti odpustenia penále a pod. V prípade, že u niektoréhočlena je potenciál (má vzdelanie a/alebo prax) k získaniu práce, resp.lepšie platenej práce, pracovník pomáha fokusovať jeho záujmy na nejakúkonkrétnu činnosť, prípadne lokalitu a poskytuje mu podporuv orientácii sa v hľadaní práce, pripravuje ho na rozhovor priuchádzaní sa o prácu, prípadne ho sprevádza vo fáze adaptácie na prácu.Nezamestnaných v rodine pracovník podporuje v hľadaní si brigády,z ktorých príjem by mohli využiť na časť svojich potrieb, ktoré nie súexistenčne nevyhnutné (napr. mobil). V prípade, že diferencia medzipríjmom a výdavkom je nezvládnuteľná a vedie k devastácii,pracovník vytvára s rodinou krízový scenár na zvládnutie najbližšiehomesiaca. Po vyriešení akútnej krízy postupujú podľa závažnosti dôsledkovekonomickej neschopnosti. Daný program pracovník centra s rodinou ukončívtedy, ak sa im podarí úplne alebo čiastočne naplniť ciele, ktoré sis klientom/rodinou zadali. Program je úspešný, ak sa podarí stabilizovaťekonomickú situáciu rodiny, teda rodičia sa stanú finančne gramotnejšía zlepší sa kvalita života členov rodiny.

 

 

 

Podporariešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémovv rodine a v medziľudských vzťahoch  (§ 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3, Zákonač. 305/2005 Z. z)

Cieľom a základným zameraním programu je eliminovaťporuchy správania. Medzi odborné a výchovné aktivity by malo byť zaradenépsychologické a sociálne poradenstvo, či už individuálne alebo skupinové,sebareflexia, sociálno-psychologický výcvik zameraný na sebapoznávanie apoznávanie iných, nácvik empatického prežívania, zdokonaľovanie verbálnej aneverbálnej komunikácie, riešenie konfliktov, tvorivé, súťažné a relaxačnéaktivity. Zvýšiť právne vedomie u detí v oblasti protispoločenského konania,pozitívne ovplyvniť ich vzťah k autoritám, ich hodnotovú orientáciu a podporiťich osobnostný vývin a orientáciu na zdravý životný štýl. Do povedomia detizavádzať povinnosť plniť si  školskúdochádzku, záujem o riešenie konfliktov. Zároveň podporovať sociálne vzťahy vrodine, v škole,  v rovesníckychskupinách a rozvoj voľnočasových aktivít.

Metódy: odborná sociálna práca, psychologicképoradenstvo, psychologická pomoc, individuálna a skupinová práca (zážitkovéaktivity, hranie roli, relaxačné tréningy, rozhovory, nácvik sebadisciplíny,pozorovanie, sebapoznanie)

 

Podpora obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností   11 ods. 3 písm. b) bod 4 Zákona č. 305/2005Z.z)

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Na základe posúdenia ťažkostí rodiny a stanovenýchcieľov sa rozhoduje pre ambulantnú alebo terénnu formu spolupráces rodinou, prípadne ich kombináciu.

Fázypráce s rodinou:

1.Úvodná fáza –

Dôraz sa kladie na:

·       získavanie informácií od zadávateľa (ÚPSVaR),

·       prvý kontakt s klientom/ rodičmi,

·       definovanie problému.

Pracovník centra získava prvotnéinformácie od odosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriurodiny, ktorá je zaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii.

Okrem daného spisu sa pracovník centradopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údaje potrebné k dotvoreniu siprvotného obrazu o rodine a jej probléme. Snaží sa zistiť všetkydôležité informácie, týkajúce sa sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,ekonomických pomerov, podmienok bývania, zdravotných pomerov, minulýcha súčasných, pretrvávajúcich ťažkostí. Na základe získaných informáciívypracuje SWOT analýzu, kde určí silné a slabé stránky rodiny, zdrojea ohrozenia. Pracovník centra zisťuje tiež doposiaľ poskytované formypomoci dieťaťu a jeho rodine a ich účinok. Na základe analýzy prípadurodiny si pracovník centra dohodne s klientom prvý kontakt, či užv domácom prostredí alebo v prostredí Centra. Formu a miestoprvého stretnutia určí na základe doterajších informácií o rodinea posúdenia vhodnosti podľa konkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sapracovník centra snaží vytvoriť si s klientom raport, ktorý bude vzájomnýmvzťahom pracovníka a klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráces klientom je volená podľa jeho potrieb, možností a schopností:ambulantná forma, terénna forma alebo ich kombinácia. Pri definovaní problémuvychádza pracovník predovšetkým z toho, čo je dôležité pre klienta,pretože on je ten, kto bude musieť uskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité jepritom pozerať sa na to, či je daný problém v súčasnej situácii riešiteľnýklientovými zdrojmi. Na základe správnej definície problému klienta pracovníkposúdi, či je vhodná ambulantná alebo terénna forma práce, resp. ichkombinácia.

 

2.Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·       vzťah pracovník centra – klient/rodina,

·       posúdenie štádia motivácie klienta/členov rodiny,

·       stanovenie cieľov,

·       poradenstvo.

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medziklientom a pracovníkom tak, aby boli pre klienta žiaduce, realistickéa dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované, čo od poradenstva môžea čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientovi ukazuje, žezvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smeruje pozornosťk budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce s rodinou, založený na vzťahu pracovníkaa klienta, sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzneformy a metódy sociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiťkvalitu života klienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov avonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia.

Pracovník využíva formy individuálnehoporadenstva, v prípade potreby je klient zapojený do skupinovéhoporadenstva. Na základe stanovených cieľov môže pracovník poskytovať tiežrodinné poradenstvo.

S prihliadnutímna napĺňanie jednotlivých funkcií rodiny a podľa väčšiny teóriírodičovstva sú najdôležitejšími rodičovskými kompetenciami:

A) citlivosť rodičov voči potrebámdieťaťa a ich zmien v priebehu vývinu,

B) úroveň komunikácie a vzťahov medzirodičmi a deťmi,

Centrum bude rozvíjať rodičovskékompetencie v rámci obidvoch vyššie spomenutých oblastí.

Ad A) Centrum v rámci rozvoja rodičovskýchzručností poskytuje prednášky a edukácie pre rodičov o vývinovýchpotrebách detí na základe Eriksonových fáz psychosociálneho vývinu človeka,ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci jedinec od detstva po neskorú dospelosť.V každej fáze sa človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fázaje postavená na úspešnom zvládnutí predchádzajúcich fáz, ktoré môže rodič podporiťa priamo či nepriamo ovplyvňovať, preto je dôležité, aby v rámcirozvoja rodičovských zručností bol edukovaný o jednotlivých fázacha dôležitej úlohe a role rodiča v každej jednej fáze. Dôležitáje pružnosť rodičov voči meniacim sa potrebám dieťaťa aj vzhľadom na počet detív rodine a ich vzájomnú pozíciu.

Ad B) Centrum poskytuje rôznorodéodborné metódy na rozvoj rodičovských zručností. Cieľom je učiť rodičovvyrovnať sa s negatívnymi pocitmi svojich detí, stanoviť hranicea pritom zostať láskavý a ústretový; používať iné metódy ako tresty;naučiť sa efektívne komunikovať a riešiť konflikty; používať rešpektujúcuvýchovu. Jednou z hlavných odborných metód, ktoré centrum poskytujerodičom, je filiálna terapia. Filiálnaterapia (Tréning rodičovských zručností) je špeciálny 10 týždňový tréningovýskupinový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičoma dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Hra je pre detidôležitá, pretože je pre nich najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Detipoužívajú hračky na objavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo simyslia a čo cítia.  Preto sa natomto kurze rodičia učia, ako spolu so svojim dieťaťom tráviť špeciálnuštruktúrovanú hrovú polhodinku u seba doma, pričom používajú súboršpeciálne vybraných hračiek. Rodičia sa učia reagovať empaticky na pocitydieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhať tak dieťaťu učiť sa seba-kontrole,zodpovednosti a zadávať terapeutické hranice počas týchto špeciálnychhrových stretnutí. Každý týždeň sa na 30 minút dieťa stane stredobodomrodičovho sveta.

Počas tohtošpeciálneho hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie,v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje pomocou hry svojeobavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania.Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrovéstretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje. Filiálnuterapiu centrum realizuje individuálnou alebo skupinovou formou (minimálnypočet klientov v skupine sú 3 a maximálne 12). Skupinová forma ponúkaviacero výhod. Rodičia majú možnosť počuť, zažiťzážitky a skúsenosti iných rodičov, čo pomáha rúcať bariéry defenzívya izolácie. Preto musí pracovník aktívne facilitovať interakcie medzirodičmi a pomáhať im cítiť sa súčasťou skupiny. Efektivita kurzu filiálnejterapie závisí od rodičov, ktorý aktívne zdieľajú osobné problémy súvisiace sosebou samými, ich deťmi, rodinou a hrovými polhodinkami.

3.Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovníksústredí na reflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie mierynapĺňania stanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou.

V tejto fáze práce pracovník spolu sjednotlivými členmi prechádza cieľmi, ktoré boli naposledy stanovené,vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadu jednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak jeto možné a vhodné), sumarizuje pokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina akocelok dosiahli, kam sa posunuli. Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutiecieľov, ale aj posilniť vedomie sily a sebaúctu každého účastníka. Upozorniť naďalšie možné zdroje rodiny a jej okolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesupráce s rodinou sa realizuje priebežne a na záver. Úspešnosť práce s rodinoua dosiahnutia stanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sapodarilo dosiahnuť indikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilominimalizovať problémy na strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správaniečlena/členov rodiny z problematického na akceptovateľné.

Pracovník v závere posúdia zhodnotí celý prípad a uzavrie ho, prípadne v prípade potrebyodporúča klienta k inému odborníkovi, špecialistovi.

 

 

 

 

 

Opatrenia predieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách (§ 11 ods. 2Zákona č. 305/2005 Z.z):

Ak sa rodičia dieťaťarozvádzajú, je potrebné

a)    dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovaťsociálne poradenstvo

Poradenské situácie súvisianajmä so zabezpečením funkčného a optimálneho rodinného prostredia pre dieťa vzáujme zabezpečenia jeho prirodzeného vývinu. V rámci odborného poradenstvavyužíva sociálny pracovník i svoje vedomosti a zručnosti.

Program pre poradenstvorodičom a ich deťom v rozvodovom konaní vychádza s nasledujúceho procesu:

1)Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – na tejto úrovni poskytuje pracovníkcentra informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach, obmedzeniacha pod. a informácie o dostupných formách pomoci. Táto úroveň mávýrazne informačný charakter. V určitých situáciách môže byť táto úroveňsociálneho poradenstva postačujúca k tomu, aby rodičia  zvládli ďalšie riešenie sami, bez intervenciepracovníka centra. V prípade, že pracovník zváži potrebu intervencie inéhoodborníka, odošle, čiže distribuuje rodinu k inému odborníkovi.Z uvedeného vyplýva, že táto úroveň v soc. poradenstve má dva výrazneznaky, a to: informačný charakter, distribučný charakter.

2)Odborné sociálne poradenstvo – je určené rodine v rozvodovom konaní, pri ktoromsa ukázalo, že soc. poradenstvo prvého kontaktu je nepostačujúce preodstránenie soc. problémov. Poradca musí byť neutrálny, bez ohľadu na to, či samanželia rozvedú, alebo zostanú spolu. Musí zamerať svoje úsilie predovšetkýmna to, aby pomohol partnerom objasniť všetky otázky a prípadne zároveň zmierniťich neprimerané správanie.  Ak to urobíúspešne, manželia môžu dospieť k zdravšiemu a rozumnejšiemu hodnoteniu situácie.Dôležité je, že nech sa rozhodnú akokoľvek, musia si uvedomiť, že je to ichrozhodnutie a neobviňovať poradcu za nesprávne rozhodnutie. V procese rozvoduje potrebné náležitú pozornosť venovať deťom. Individuálne poradenstvo pre detis rozvedenými rodičmi sa podobá bežnému poradenstvu, ale je krátkodobé a jehocieľ je omnoho užší. Zameriava sa výhradne na pocity dieťaťa súvisiace srozvodom rodičov, nasledujúcou situáciou a otázkami, ktoré dieťa znepokojujú.Pracovník zaznamenáva priebeh poradenstva a spoločne s rodinou určuje intenzitupodpory. Už pri 2. stretnutí s rodinou môže realizovať vypracovanie zámeru  spolupráce s konkrétnymi úlohami pre členov rodiny.

Vrámci práce s rodinou využíva pracovník centra súbor rôznych metód a techníknapr. sociálno-terapeutický rozhovor, mediačné techniky, podpora uvedomenia sipostavenia v rodine, podpora kritického myslenia, sebareflexia a pod.)

Krokyv programe  poradenského procesu:

·       Smerovanie rodičov k tomu, aby aj v danej náročnej situáciivenovali potrebnú pozornosť svojím deťom.

·       Rozhovory s rodičmi o tom, ako si konkrétnepredstavujú budúcnosť a výchovu svojich detí a starostlivosť o ne.

·       Sprevádzanie rodičov pri hľadaní optimálnej formy budúcehousporiadania starostlivosti  o deti.

·       Pomoc rodičom s porozumením situácie, v ktorej sanachádzajú.

·       Pomoc s realizáciou mimosúdnych dohôd.

·      Pomocdieťaťu.

·      Podporadieťaťa smerujúca k zachovaniu fungujúcich väzieb a vzťahov v rámci širšejrodiny.

·      Pomoc azaistenie vhodných podmienok pre ďalšiu starostlivosť o deti.

·      Vedenierodičov k tomu, aby v dieťati pestovali pekný vzťah k druhému rodičovia umožňovali kontakt s ním v čo najširšom rozsahu.

·      Potlačenieprejavov podplácania a kupovania si dieťaťa niektorým z rodičov.

·      Podporapri adaptácii na príchod nového partnera / člena rodiny na strane jednéhoz rodičov.

Ak sa rodičia dieťaťarozvádzajú, je potrebné

b)     rodičom dieťaťaodporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujmepredchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,

V záujme obnovy manželskéhospolužitia sa rodičom poskytuje psychologická pomoc, pozostávajúcaz nasledujúcich fáz poradenského procesu:

a)    Vytváranie kontraktu

Pracovník vytvára kontrakt sovšetkými prítomnými, počas ktorého sa sústredí na to, kto tvorí rodinu, akúformu pomoci už využili, čo im pomohlo, aké majú očakávania, nádeje, túžby apod. Pracovník sa sústredí na kontakt s každým členom rodiny samostatne, snažísa viesť rozhovor o jedincovi, nesústrediť sa len na problém. Aktívne vedieporadenský rozhovor, reflektuje počuté v obsahu aj v prežívaní,podáva spätnú väzbu o zdrojoch u každého člena rodiny aj v rodine akocelku, snaží sa transformovať problém do pozitívne smerovaného cieľa prevšetkých zúčastnených. Napokon sumarizuje každé stretnutie, snaží sa vyjadriťnádej na zmenu a v prípade potreby, zváženia podáva domáce úlohy, resp.odporučenia. V závere tejto fázy poradenského procesu hodnotí, či je potrebnérozdeliť klientov a pracovať s nimi individuálne alebo v rámci rodinyspoločne.

b)    Reflexia v prvých fázach procesu

Pracovník reflektuje obsahjednotlivcov, ale aj rodiny ako celku:

-na kognitívnej rovineparafrázovaním,

-na emocionálnej rovine používanímempatických reflexií,

-oceňovaním, uisťovaním,

-klarifikáciou, objasňovaním,

-prerámcovaním,

-vyjadrením nádeje,

-normalizáciou,

-prepájaním,

-potvrdením zdrojov.

Pracovník ďalej používa otvorenéreflexívne a doplňujúce otázky.

c)     Facilitácia uvedomenia si seba ako jedného člena zo systému(rodiny)

Pracovník pomáha vytvoriť priestor naspoznávanie jednotlivých členov rodiny, a to:

-Uchopením významov jednotlivýchčlenov (cirkulárne dopytovanie)

-Posúdením systémovej dynamiky(sochy, obrázky, plán domácnosti apod.)

-Diagnostikovaním komunikačných schéma zacyklení (zložky komunikácie, schémy transakčnej analýzy)

-Rozpoznaním subjektívnych impulzov amotívov (identifikácia konklúzií, prenosová dynamika)

-Posúdením viacgeneračnej dynamiky(mapy, genogramy, generačné záväzky)

Pracovník v rámci danej fázyporadenského procesu sa sústredí na rozhovor so všetkými členmi rodinys cieľom pochopiť, čo sa aktuálne deje na intrapsychickej ainterpsychickej rovine, a tiež v rovine celého systému. Sprostredkúvavapochopenie príčin konania jedincov všetkým členom rodiny, overuje si hypotézy okoalíciách, o rodinných mýtoch, hypotézy týkajúce sa komunikácie v rodine.Snaží sa pochopiť a poukázať na to, čo z minulosti vplýva na udržiavaniesúčasného stavu, snaží sa podporovať prijatie pozitívnych úmyslov a vytváranienových zmysluplných obrazov o fungovaní členov systému voči sebe aj navonok asystému ako celku navonok. V neposlednom rade sa snaží dodávať nádej nazmenu.

d)    Podpora prijatia

Poradca v tejto fáze ponúkaspätnú väzbu o tom, čo vníma, cíti, chápe, čomu nerozumie. Vytvára individuálnekontrakty o zmene a kontrakt so systémom o cieľoch a zmenách. Pracujes rodinou na SMART cieľoch, teda na cieľoch, ktoré sú špecifické,merateľné, akceptovateľné, reálne a vyjadrované v konkrétnom finálnomstave, resp. správaní do istého času.

Poradca upozorňuje na dôsledkysúčasného stavu, stanovuje s rodinou krátkodobé ciele pre jednotlivcov apre systém, zvažuje alternatívy, teda zisky a straty spojené so zmenou apodporuje členov rodiny k tomu, aby vykonali rozhodnutie.

e)    Motivácia k zmene

Poradca prechádza zmenou a ukotvujezmeny v jednotlivých častiach intrapsychiky človeka a v jednotlivýchkomunikačných procesoch. Učí rodinu novým možnostiam, novému správaniu,vnímaniu, novým presvedčeniam o sebe a ostatných členoch rodiny, ponúka apovzbudzuje k zmene dysfunkčných vnútorných a rodinných pravidiel, otváramožnosti byť flexibilný. Podporuje napĺňanie túžob, očakávaní, potriebjednotlivcov a systému na základe cieľov, ktoré si spoločne stanovujú nazačiatku v kontrakte.

f)     Upevňovanie zmeny

Poradca sa snaží upevňovať zmenu nazáklade oceňovania pozitívnych zmien v súlade s kontraktom, pomáhavytvárať stratégie prevencie relapsu a v závere vyhodnocuje a uzatváraporadenský proces s ďalšími odporučeniami.

Psychologická pomoc v záujmepredchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa je realizovaná pracovníkomcentra, ktorej cieľmi sú:

-edukáciarodičov o štádiách rozchodu (šok, hnev, obdobie zmätku myšlienok a pocitov,akceptácia),

-identifikáciaúloh, ktoré musia dospelí zvládať v procese rozchodu (vyrovnanie sa sostratou, vytvorenie novej identity, zvládanie emócií, predovšetkým hnevukonštruktívnym spôsobom, ujasnenie si ďalších vzťahov, vytvorenie finančnéhoplánu, podpora v sebadôvere a sebaúcte)

-efektívnezvládanie prežívania rodičov (podpora orientácie vo svojich pocitoch,akceptácia a rešpektovanie pocitov, efektívne zvládanie)

-edukáciarodičov o najlepšom záujme detí (ujasnenie si úloh, čo je a čo nie jevhodné povedať a urobiť, čo deti potrebujú počuť, čo deti počuť nemusia),

-štádiá straty a žiaľu u detí pri rozchode/rozvode rodičov (popretie, hnev, vyjednávanie, depresia, prijatie)

-konkrétnedoporučenia pre rodičov (hovoriť o partnerovi s rešpektom, neukazovaťhnev pred dieťaťom, nehádať sa pred dieťaťom, ako to povedať deťom so zváženímvšetkých okolností)

 

Ak sa rodičia dieťaťarozvádzajú, je potrebné

c) dieťaťu poskytnúťalebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.

Poradca volí integratívny prístup pri poskytovanípsychologickej pomoci dieťaťu po rozvode. V rámci daného prístupu sasústredí:

V úvodnej fáze na:

-získavanie informácií od objednávateľa (UPSVaR)

-realizuje stretnutie s celou rodinou

-vytvára poradenský kontrakt s rodičmi

V samotnom poradenskom procese na:

-výber vhodných prostriedkov, nástrojov, techník prepriamu prácu s dieťaťom

-vytvára a buduje si vzťah s dieťaťom

-podporuje dieťa k vyjadreniu seba a svojho„príbehu“

-umožňuje dieťaťu uvoľňovať emócie a riešiťproblémy

-posilňuje, podporuje dieťa

-pomáha dieťaťu uvažovať inak a vyrovnávať sa takso zmenami v rodinnom systéme

V záverečnej fáze poradenského procesu:

-realizuje záverečné posúdenie a zhodnotenie

-uzatvára prípad s evaluáciou a ďalšímiodporúčaniami.

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Pri ambulantnej a terénnej forme starostlivosti jedôležité v prvom rade pomenovať, aký metodologický rámec pri prácivyužívame, teda z akého teoretického prístupu a disciplínyvychádzame. V našom centre preferujeme integratívny model poradenstva,teda kombináciu viacerých filozofických a poradenských smerov(humanistický, kognitívno-behaviorálny, systemický).

Fázypráce s klientom/rodinou:

·       Vstupná fáza

Získavanie informácií od zadávateľa (UPSVaR)

Pracovník centra získava prvotnéinformácie od odosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriurodiny, ktorá je zaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii. Okremdaného spisu sa pracovník centra dopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údajepotrebné k dotvoreniu si prvotného obrazu o rodine a jejprobléme. Snaží sa zistiť všetky dôležité informácie, týkajúce sa sociálnejsituácie dieťaťa a jeho rodiny, ekonomických pomerov, podmienok bývania,zdravotných pomerov, minulých a súčasných, pretrvávajúcich ťažkostí. Nazáklade získaných informácií vypracuje SWOT analýzu, kde určí silnéa slabé stránky rodiny, zdroje a ohrozenia. Pracovník centra zisťujetiež doposiaľ poskytované formy pomoci dieťaťu a jeho rodine a ichúčinok.

Prvýkontakt s klientom/ rodičmi

Na základe analýzy prípadu rodiny si pracovníkcentra dohodne s klientom prvý kontakt, či už v domácom prostredíalebo v prostredí Centra.

Formu a miesto prvého stretnutiaurčí na základe doterajších informácií o rodine a posúdenia vhodnostipodľa konkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sa pracovník centra snažívytvoriť si s klientom raport, ktorý bude vzájomným vzťahom poradcua klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráce s klientom je volená podľajeho potrieb, možností a schopností: ambulantná forma, terénna forma aleboich kombinácia.

Definovanieproblému

Pri definovaní problému vychádza pracovníkpredovšetkým z toho, čo je dôležité pre klienta, pretože on je ten, ktobude musieť uskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité je pritom pozerať sa na to,či je daný problém v súčasnej situácii riešiteľný klientovými zdrojmi.

Nazáklade správnej definície problému klienta pracovník posúdi, či je vhodnáambulantná alebo terénna forma práce, resp. ich kombinácia.

·       Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·       vzťah pracovník centra – klient,

·       posúdenie štádia motivácie klienta,

·       stanovenie cieľov,

·       poradenstvo (sociálne, psychologické podľa potrieb klienta).

 

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medzi klientom a pracovníkom tak, abyboli pre klienta žiaduce, realistické a dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované,čo od poradenstva môže a čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientoviukazuje, že zvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smerujepozornosť k budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce, založený na vzťahu pracovníka a klienta,sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzne formy a metódysociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiť kvalitu životaklienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov a vonkajších zdrojov jehoprirodzeného prostredia. Pracovník využíva formy individuálneho poradenstva,v prípade potreby je klient zapojený do skupinového poradenstva (minimálnypočet klientov v skupine sú 3, maximálny 8). Na základe stanovených cieľovmôže pracovník poskytovať tiež rodinné poradenstvo. Proces práce pomáha nazačiatku rodine vyrovnávať sa s dočasnou krízovou situáciou, so zmenami,ktoré v rodine nastali. Až potom, čo sa dosiahne určitá stabilitaa raport, má pracovník centra možnosť pomáhať rodine s oblasťami,ktoré budú tiež prospešné. Pri vytýčení cieľov sa nepovažuje rodina ako celok,ale ako jedinci, ktorí vytvárajú systém.

Každý jedinec má svoju históriu,osobnosť a súbor mechanizmov zvládania. Dôkladné poznatky teórie osobnostiindivídua a psychopatológie sú základom poznania, čo očakávať odjednotlivých „atómov“, ako aj rodinnej „molekuly“. Dokonca aj za bežnýchokolností však dôkladné porozumenie silným a slabým stránkam každého členarodiny (základné osobnostné vzorce, reakcie na záťaž atď.) pomôžu určiť cielea techniky rodinného poradenstva. Najdôležitejšie preto je posúdenieindividuálnych problémov, tiež posúdenie širšieho rodinného systému, teda tých,ktorí môžu byť veľmi zainteresovaní v rodine, ale nebývajú s ňou.Ciele poradenského procesu musia byť určitým spôsobom kongruentné s tým,po čom členovia rodiny túžia a čo sú realisticky schopní v konkrétnombode dosiahnuť. Spoločné ciele a stratégie smerov poradenstva, ktorécentrum realizuje:

·       podporenie adaptačných mechanizmov,

·       rozšírenie emocionálneho zážitku,

·       rozvinutie interpersonálnych zručností,

·       reorganizovanie rodinnej štruktúry,

·       zlepšenie vhľadu,

·       pomoc rodine pri porozumení a zmene jej príbehov.

 

Pracovníkpostupuje v následných krokoch:

·       Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovníksústredí na reflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie mierynapĺňania stanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou. V tejto fáze práce pracovník spolu s jednotlivými členmi prechádzacieľmi, ktoré boli naposledy stanovené, vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadujednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak je to možné a vhodné), sumarizujepokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina ako celok dosiahli, kam saposunuli. Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutie cieľov, ale aj posilniťvedomie sily a sebaúctu každého účastníka. Upozorniť na ďalšie možné zdrojerodiny a jej okolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesu práce s rodinou sarealizuje priebežne a na záver. Úspešnosť práce s klientom/rodinoua dosiahnutia stanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sapodarilo dosiahnuť indikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilominimalizovať problémy na strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správaniečlena/členov rodiny z problematického na akceptovateľné. Pracovníkv závere posúdi a zhodnotí celý prípad a uzavrie ho, prípadnev prípade potreby odporúča klienta k inému odborníkovi,špecialistovi.

Stratégie a techniky poradenstva: 

 

Techniky podporujúce adaptačnémechanizmy

Pracovník predovšetkým využíva mnoho techník, aby podporil aktívne alebo latentné mechanizmy zvládania, ktoré má rodina k dispozícii. V každej rodine je niečo zdravé a to by sa malo akceptovať a aktívne povzbudzovať. Empatické počúvanie a záujem, pozitívna spätná väzba na využívanie adaptívnych obrán (ako zdravé popretie tvárou v tvár smrteľnému ochoreniu) a vysvetlenie málo adaptívnych obrán a dobre načasované rady pomáhajú rodine v distrese.

Techniky rozvíjajúce emocionálnuskúsenosť

Techniky, ktoré sa používajú na pomoc jednotlivcom a rodinným jednotkám rozvinúť ich zážitkový repertoár, majú tendenciu sa v sedeniach samotných zamerať na prežívanie „tu a teraz“. Tieto techniky sú vytvorené, aby pomohli jednotlivým členom rodiny zmierniť úzkosť, spomaliť ich reakčné procesy a maximalizovať emocionálny a kognitívny zážitok momentu – skúsenosti, ktoré mohli byť v minulosti popierané, podliehali obranným mechanizmom alebo boli prehliadané. V mnohých rodinách sa citom buď vyhýba alebo sa obchádzajú.

Napríklad niektorí členovia rodiny alebo celá rodina si nemusí priznať city, pretože sa obávajú zranenia iného člena rodiny. Úlohou pracovníka je spomaliť alebo zrýchliť rodinný proces a dovoliť rozličným emóciám dostať sa na povrch v bezpečnom prostredí, umožnením každému, aby bol vypočutý, a pozrieť sa na to, ako skryté alebo obídené city, alebo pretrvávajúca zúrivosť, či úzkosť ovplyvňovali fungovanie rodiny.

Techniky rozvíjajúceinterpersonálne zručnosti

Pracovník sa snaží podporovať otvorenú a jasnú komunikáciu, emocionálnu empatiu a pozitívny raport medzi členmi rodiny, ako aj dobré zručnosti v riešení problémov. Dobré riešenie problému si okrem iného vyžaduje doplňujúci súbor zručností jasnej komunikácie týkajúcej sa citov. Komunikácia si vyžaduje oboch, hovoriaceho aj počúvajúceho (alebo komunikátora a recipienta v prípade neverbálnej komunikácie), a pozostáva nielen z vyslania správy, ale aj zo zamýšľanej a prijatej správy. Cieľom pracovníka centra je pomôcť rodine skúmať zamýšľané správy, spôsob, ktorým bola správa vyslaná a jej kontext, a čo si o tom myslí recipient. Pracovník zabezpečuje priestor pre rodinnú diskusiu, je si vedomý odlišných úrovní významu správ a ako sa navzájom ovplyvňujú a niekedy si odporujú. Snaží sa povzbudiť interpersonálnu citlivosť a empatiu a pokúša sa pomôcť každému, aby si bol vedomý svojich myšlienok a citov.

Stratégie a techniky meniaceštruktúru správania sa v rodine

V mnohých ohľadoch je jedinečným prispením k orientácii v rodine rozpoznanie štruktúrovanej (opakujúcej sa a predpokladanej) behaviorálnej následnosti v rodinnej skupine, ktorá prispieva k etiológii a/alebo udržiavaniu symptomatického správania. Popisujú sa rodinné koalície, ktoré pomáhajú pracovníkovi jasnejšie konceptualizovať povahu koalícií v konkrétnej rodine a plánovať stratégiu, ako doviesť tieto koalície do lepšie fungujúcej polohy.

Techniky zamerané na vhľada riešenie konfliktu

V rodinnom poradenstve sa vhľad vždy dáva do rodinného kontextu. Je viac konštruovaný, než odhaľovaný. Cieľom je prepojiť minulú realitu rodiny s prítomnou spôsobom, aby sa členovia rodiny mohli prestať snažiť rozlúštiť minulosť prítomnosťou. Techniky zlepšujúce vhľad, ktoré bude pracovník pri práci s rodinou využívať sú: klarifikácia, konfrontácia, interpretovanie.

Techniky zisťujúce novéa pozitívnejšie spôsoby porozumenia rodinnej situácii

Úlohou pracovníka je pomôcť rodine preskúmať a prehodnotiť jej vlastné domnienky, presvedčenia a významové systémy.

Ďalšie metódy a techniky poradenskéhoprocesu:Prerámcovanie, stvárnenie, fokusovanie, vytváranie hraníc,porušenie rovnováhy, vytvorenie systémovej reality, paradoxné techniky.

Témyrodinného poradenstva:

·       prežívanie rozchodu u detí,

·       vek ako významný faktor vnímania rozchodu rodičov,

·       potreby dieťaťa,

·       prežívanie dieťaťa,

·       čo robiť/nerobiť, aby sa minimalizovali vplyvy rozchodu napsychický stav dieťaťa,

·       prežívanie rozchodu u dospelých,

·       štádiá rozchodu,

·       efektívne zvládanie prežívania a spracovanie negatívnychpocitov,

·       zefektívnenie komunikácie medzi rodičmi,

·       znovunadobudnutie vzájomného rešpektu,

·       konštruktívne riešenie vznikajúcich konfliktov a ťažkostí.

 

Rodičovské zručnosti (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4, Zákona č. 305/2005 Z.z)

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Na základe posúdenia ťažkostí rodiny a stanovenýchcieľov sa rozhoduje pre ambulantnú alebo terénnu formu spolupráces rodinou, prípadne ich kombináciu.

Fázypráce s rodinou:

1.Úvodná fáza –

Dôraz sa kladie na:

·       získavanie informácií od zadávateľa (ÚPSVaR),

·       prvý kontakt s klientom/ rodičmi,

·       definovanie problému.

Pracovník centra získava prvotnéinformácie od odosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriurodiny, ktorá je zaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii. Okremdaného spisu sa pracovník centra dopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údajepotrebné k dotvoreniu si prvotného obrazu o rodine a jejprobléme. Snaží sa zistiť všetky dôležité informácie, týkajúce sa sociálnejsituácie dieťaťa a jeho rodiny, ekonomických pomerov, podmienok bývania,zdravotných pomerov, minulých a súčasných, pretrvávajúcich ťažkostí. Nazáklade získaných informácií vypracuje SWOT analýzu, kde určí silnéa slabé stránky rodiny, zdroje a ohrozenia. Pracovník centra zisťujetiež doposiaľ poskytované formy pomoci dieťaťu a jeho rodine a ichúčinok. Na základe analýzy prípadu rodiny si pracovník centra dohodnes klientom prvý kontakt, či už v domácom prostredí alebov prostredí Centra. Formu a miesto prvého stretnutia určí na základedoterajších informácií o rodine a posúdenia vhodnosti podľakonkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sa pracovník centra snaží vytvoriť sis klientom raport, ktorý bude vzájomným vzťahom pracovníkaa klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráce s klientom je volená podľajeho potrieb, možností a schopností: ambulantná forma, terénna forma aleboich kombinácia. Pri definovaní problému vychádza pracovník predovšetkýmz toho, čo je dôležité pre klienta, pretože on je ten, kto bude musieťuskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité je pritom pozerať sa na to, či je danýproblém v súčasnej situácii riešiteľný klientovými zdrojmi. Na základesprávnej definície problému klienta pracovník posúdi, či je vhodná ambulantnáalebo terénna forma práce, resp. ich kombinácia.

 

2.Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·       vzťah pracovník centra – klient/rodina,

·       posúdenie štádia motivácie klienta/členov rodiny,

·       stanovenie cieľov,

·       poradenstvo (sociálne, psychologické, podľa potreby klienta).

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medziklientom a pracovníkom tak, aby boli pre klienta žiaduce, realistickéa dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované, čo od poradenstva môžea čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientovi ukazuje, žezvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smeruje pozornosťk budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce s rodinou, založený na vzťahu pracovníkaa klienta, sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzneformy a metódy sociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiťkvalitu života klienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov avonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia. Pracovník využíva formyindividuálneho poradenstva, v prípade potreby je klient zapojený doskupinového poradenstva. Na základe stanovených cieľov môže pracovníkposkytovať tiež rodinné poradenstvo.

S prihliadnutímna napĺňanie jednotlivých funkcií rodiny a podľa väčšiny teóriírodičovstva sú najdôležitejšími rodičovskými kompetenciami:

A) citlivosť rodičov voči potrebámdieťaťa a ich zmien v priebehu vývinu,

B) úroveň komunikácie a vzťahov medzirodičmi a deťmi,

Centrum bude rozvíjať rodičovskékompetencie v rámci obidvoch vyššie spomenutých oblastí.

Ad A) Centrum v rámci rozvoja rodičovskýchzručností poskytuje prednášky a edukácie pre rodičov o vývinovýchpotrebách detí na základe Eriksonových fáz psychosociálneho vývinu človeka,ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci jedinec od detstva po neskorú dospelosť.V každej fáze sa človek stretáva a prekonáva nové výzvy.

Každá fáza je postavená na úspešnomzvládnutí predchádzajúcich fáz, ktoré môže rodič podporiť a priamo činepriamo ovplyvňovať, preto je dôležité, aby v rámci rozvoja rodičovskýchzručností bol edukovaný o jednotlivých fázach a dôležitej úlohea role rodiča v každej jednej fáze. Dôležitá je pružnosť rodičov vočimeniacim sa potrebám dieťaťa aj vzhľadom na počet detí v rodine a ich vzájomnúpozíciu.

Ad B) Centrum poskytuje rôznorodéodborné metódy na rozvoj rodičovských zručností. Cieľom je učiť rodičovvyrovnať sa s negatívnymi pocitmi svojich detí, stanoviť hranicea pritom zostať láskavý a ústretový; používať iné metódy ako tresty;naučiť sa efektívne komunikovať a riešiť konflikty; používať rešpektujúcuvýchovu. Jednou z hlavných odborných metód, ktoré centrum poskytujerodičom, je filiálna terapia. Filiálnaterapia (Tréning rodičovských zručností) je špeciálny 10 týždňový tréningovýskupinový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičoma dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Hra je pre detidôležitá, pretože je pre nich najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Detipoužívajú hračky na objavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo simyslia a čo cítia.  Preto sa natomto kurze rodičia učia, ako spolu so svojim dieťaťom tráviť špeciálnuštruktúrovanú hrovú polhodinku u seba doma, pričom používajú súboršpeciálne vybraných hračiek. Rodičia sa učia reagovať empaticky na pocitydieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhať tak dieťaťu učiť sa seba-kontrole,zodpovednosti a zadávať terapeutické hranice počas týchto špeciálnychhrových stretnutí. Každý týždeň sa na 30 minút dieťa stane stredobodomrodičovho sveta. Počas tohto špeciálneho hrového stretnutia rodič vytváraakceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšievyjadruje pomocou hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu,nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnejhry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smera rodič ho nasleduje. Filiálnu terapiu centrum realizuje individuálnoualebo skupinovou formou (minimálny počet klientov v skupine sú 3a maximálne 12). Skupinová forma ponúka viacero výhod. Rodičia majúmožnosť počuť, zažiť zážitky a skúsenosti iných rodičov, čo pomáha rúcaťbariéry defenzívy a izolácie. Preto musí pracovník aktívne facilitovaťinterakcie medzi rodičmi a pomáhať im cítiť sa súčasťou skupiny.Efektivita kurzu filiálnej terapie závisí od rodičov, ktorý aktívne zdieľajúosobné problémy súvisiace so sebou samými, ich deťmi, rodinou a hrovýmipolhodinkami.

3.Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovníksústredí na reflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie mierynapĺňania stanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou.

V tejto fáze práce pracovník spolu sjednotlivými členmi prechádza cieľmi, ktoré boli naposledy stanovené,vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadu jednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak jeto možné a vhodné), sumarizuje pokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina akocelok dosiahli, kam sa posunuli. Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutiecieľov, ale aj posilniť vedomie sily a sebaúctu každého účastníka. Upozorniť naďalšie možné zdroje rodiny a jej okolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesupráce s rodinou sa realizuje priebežne a na záver. Úspešnosť práce s rodinoua dosiahnutia stanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sapodarilo dosiahnuť indikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilominimalizovať problémy na strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správaniečlena/členov rodiny z problematického na akceptovateľné.

Pracovník v závere posúdia zhodnotí celý prípad a uzavrie ho, prípadne v prípade potrebyodporúča klienta k inému odborníkovi, špecialistovi.

 

Úprava rodinných a sociálnych pomerov (§  11 ods. 3 písm. b) bod 2, Zákona č. 305/2005Z.z):

V prvotnej etape realizujemeúvodné stretnutie s pracovníkom SPODaSK, za účelom zmapovania základnejcharakteristiky rodiny, ktorá bude zapojená do programu sanácie. Zo stranypracovníka SPODaSK je predstavená kazuistika rodiny, obsahujúca: štruktúrurodiny, charakteristiku jednotlivých členov rodiny, históriu rodiny,sociálne-kultúrnu charakteristiku, hmotné zabezpečenie, vzťahy v rodine,výchovu a starostlivosť o deti, predpokladanú motiváciu rodinyk účasti na programe a prehľad doterajších postupov pracovníka SPODaSK. Po prezentácii kazuistikyrodiny vytvoríme priestor na ďalšie otázky a doplnenie informáciío rodine, verifikovanie odovzdaných informácií. Za najdôležitejšiev tejto úvodnej fáze považujeme vymedzenie očakávania pracovníka SPODaSKod programu t. z. aké zmeny by mali byť v rodine dosiahnuté.

Nadviazanie prvého kontaktu s klientom je súčasťou druhej etapy práce, v ktorej realizujeme úvodnéstretnutie s rodinami a oboznámime ich s programom centra.Neodkladnú súčasť tejto etapy práce predstavuje písomný súhlas klienta so spoluprácous centrom. Cieľom prvého kontaktu sociálneho pracovníkas rodinou je v rámci vzájomnej interakcie nadviazať kontakt, ktorýbude založený na vzájomnej dôvere, autenticite a akceptácii.

 

 

Počas tohto stretnutia oboznámime klienta s našou spoluprácou, stanovíme sipredpokladanú dĺžku našej spolupráce, vysvetlíme si pravidlá, ktoré budemedodržiavať, vysvetlíme si ciele a význam našej spolupráce. Za veľmi dôležitév tejto fáze budeme považovať zaangažovanie rodiny s cieľomparticipácie je členov na riešení svojho problému.

V tretej - realizačnejetape navštevujeme rodiny v ich prirodzenom rodinnom a sociálnomprostredí a zahajujeme spoluprácu podľa potrieb rodiny. Využívaná jeterénna sociálna práca v prirodzenom rodinnom a náhradnom rodinnomprostredí klientov a ambulantná forma práce. Zameriavame sa na podporua pomoc rodinám, pomoc a poradenstvo deťom pri udržiavaní a rozvíjaníväzieb s rodičmi aj keď spolu nežijú, medzi súrodencami navzájom ako aj širšímsociálnym prostredím dieťaťa, rozvoj sociálnych zručností u rodičov, resp.osôb, ktoré sa o dieťa starajú a u detí, zlepšenie rodinnej klímy vovzájomnej komunikácii, úprave rodinného systému, kooperácii jednotlivýchčlenov, posilnení vzájomnosti a spolupatričnosti. Súčasťou tejto etapypráce je diagnostika problému klienta, nastavenie systému pomoci klientovia realizácia.

Dôraz je kladený na plnenie základných funkcií rodiny:


-       biologická

-       ekonomická

-       výchovná

-       emocionálna.


Na základe úvodnej a priebežnejdiagnostiky odhaľujeme nedostatky pri plnení jednotlivých funkcií rodinnéhosystému a posilňujeme rodinu v jednotlivých častiach tak, aby došlok obnove jej funkčnosti, minimalizovaniu dôsledkov na jednotlivých členovrodinného systému.

Etapa verifikácie, kedyoverujeme účinnosť našej činnosti, posudzujeme efektívnosť realizovanéhoriešenia z hľadiska zlepšenia situácie klienta.

 

Metódy a techniky práce:

Pri práci s klientmi využívame metódy a technikyspoločenských vied, pričom vychádzame z poznatkov o stavea vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti:

·       sociálnymanažment a sociálne plánovanie

·       získavaniea budovanie dôvery

·       anamnestickýrozhovor

·       rozhovor

·       sociálnadiagnostika

·       pozorovanie

·       prípadovákonferencia

·       rodinná konferencia

·       brainstorming

·       odbornápsychologická pomoc

·       posilňovanierodičovských kompetencií

·       zvládaniestresu, konfliktov, abreakcia

·       nácvikkomunikačných zručností

·       klarifikácia

·       modelovanie

·       hranierolí

·       konfrontácia

·       ventilácia.

Jednou z významných úloh privýkone rodičovskej role a napĺňaní funkcií rodiny je vytvárať materiálnezabezpečenie a životný štandard rodiny. Centrum sa zameriava na motiváciua podporu rodičov k rozvoju finančnej gramotnosti, zmene ekonomickéhosprávania sa, konkrétne k zvýšeniu príjmu v rodine, prípadnek zníženiu výdajov rodiny. Rodina si získava návyky efektívnejšiehosprávania sa voči financiám. Na základe prvého kontaktu s rodinoupracovník zisťuje ekonomickú dysfunkciu rodiny, spoločne formulujú cielev oblasti zlepšenia ekonomickej situácie rodiny a dbá o to, abysa vyjadrili všetci členovia rodiny.

Zistí možnosti a úroveň ochotyspolupráce, koriguje očakávania členov rodiny a zreálňuje jednotlivémožnosti. Na základe získaných informácií spoločne posudzujú mesačné príjmya výdaje, jednotlivé položky a rozčleňujú ich na povinné, nepovinné,formálne a neformálne.

Na základe všetkých vstupnýchinformácií vypracuje pracovník centra tréningový program pre výdaj finančnýchprostriedkov. V prípade nízkeho príjmu zisťuje možnosti príspevkov,kompenzácií, sponzorstva atď., usiluje sa pracovať nad systematickým zvýšením. Pridlhoch preveruje možnosti splácania, dohadovania splátkového kalendára,možnosti odpustenia penále a pod. V prípade, že u niektorého členaje potenciál (má vzdelanie a/alebo prax) k získaniu práce, resp. lepšieplatenej práce, pracovník pomáha fokusovať jeho záujmy na nejakú konkrétnučinnosť, prípadne lokalitu a poskytuje mu podporu v orientácii sav hľadaní práce, pripravuje ho na rozhovor pri uchádzaní sa o prácu,prípadne ho sprevádza vo fáze adaptácie na prácu.

Nezamestnaných v rodine pracovníkpodporuje v hľadaní si brigády, z ktorých príjem by mohli využiť načasť svojich potrieb, ktoré nie sú existenčne nevyhnutné (napr. mobil).V prípade, že diferencia medzi príjmom a výdavkom je nezvládnuteľnáa vedie k devastácii, pracovník vytvára s rodinou krízový scenárna zvládnutie najbližšieho mesiaca. Po vyriešení akútnej krízy postupujú podľazávažnosti dôsledkov ekonomickej neschopnosti. Daný program pracovník centras rodinou ukončí vtedy, ak sa im podarí úplne alebo čiastočne naplniťciele, ktoré si s klientom/rodinou zadali. Program je úspešný, ak sapodarí stabilizovať ekonomickú situáciu rodiny, teda rodičia sa stanú finančnegramotnejší a zlepší sa kvalita života členov rodiny.

 

Podpora a poradenstvo náhradným rodičom (§ 73 ods. 6písm. d) - opatrenia podľa § 44a ods. 1, Zákona č. 305/2005 Z.z):

Centrum poskytuje sociálne poradenstvo a iné odbornéporadenstvo (psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo) náhradnýmrodičom. Centrum vykonáva opatrenia zamerané na podporu a poradenstvo náhradnýmrodičom s názvom: Zefektívňovanie náhradného rodičovstva. Program jekoncipovaný ako tréning pre náhradných rodičov, ktorí chcú/potrebujú posilniťvzťahy s deťmi, zefektívniť svoje náhradné rodičovstvo a realizovaťúčinnejšiu výchovu. Cieľom je podpora a rozvoj rodičovských kompetencií sozámerom zefektívňovania náhradného rodičovstva. V prvom rade je zámerom vysvetliťnáhradným rodičom, že problémy, ktoré v rodinách vznikajú, je dôležitévedieť rozdeliť a správne priradiť. Na základe toho sa rodičia ďalej učia,ako reagovať v situáciách, kedy problém patrí ich dieťaťu, teda nie súnapĺňane potreby dieťaťa a čo robiť, keď sú narúšané potreby samotnéhorodiča.

Ako budovať a posilňovať vzťah s dieťaťom, ktorý jezákladom efektívnej výchovy a ako riešiť konflikty, v ktorých súnarúšané potreby na oboch stranách tak, aby ani jedna strana neprehrala, tedaaby na konci boli obaja víťazi.

Ciele sa zameriavajú na:

 • posilňovanie vzájomného vzťahu dieťa – rodič,
 • nadobudnutie zručností náhradných rodičov, aby sa ich výchova stala účinnejšia a efektívnejšia,
 • riešenie problémov/ konfliktov medzi deťmi a náhradnými rodičmi tak, aby ani jeden z nich nebol porazený,
 • rešpektovanie vzájomných potrieb,
 • naučiť náhradných rodičov používať techniky, s ktorými pracujú profesionálni psychológovia, keď chcú deťom pomôcť prekonať emocionálne problémy a odstrániť neprispôsobivé správanie.

Celá filozofiaprogramu je založená na princípe spolupráce, empatickom a rešpektujúcompostoji k deťom, vychádza z učenia Dr. Thomasa Gordona, prvkovhumanistického prístupu a je prepojená s metódami a technikamikognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Tréning je realizovaný skupinovouformou (minimálny počet klientov sú 3, maximálny 12).

 

Jednotlivé stretnutia pozostávajú z:

·       cieľov konkrétneho stretnutia

·       edukácie v danej téme

·       konkrétnych cvičení

·       rolových hier na preskúšanie novonadobudnutých zručností

·       zadania, resp. kontroly domácich úloh

·       sumarizácie danej témy

 

 

Téma

Obsah a zameranie stretnutia

1

Rola náhradného rodiča

Charakteristiky pomáhajúceho vzťahu

Aký je efektívny rodič

Rodičovské mýty

2

Komu patrí problém (Koho potreby sú narúšané?)

Okno správania – prijateľné vs. neprijateľné správanie

Faktory ovplyvňujúce hranicu prijateľnosti

Koncept vlastníctva problému

3

Posilňovanie vzťahu

 

Komunikácia podporujúca rozvoj vzťahu medzi rodičom a dieťaťom

JA výroky

Komunikačné bloky

4

Keď problém patrí dieťaťu

Pasívne počúvanie

Aktívne počúvanie

Možné chyby pri aktívnom počúvaní

5

Keď problém patrí rodičovi

 

Konfrontácia s neprijateľným správaním

Konfrontujúce JA výroky

JA výroky vs. TY výroky

Zvládanie vzdoru

6 kroková metóda riešenia problémov

6

Každý z nás má potreby

Definícia a hierarchizácia potrieb

Identifikácia potrieb ako významný faktor pochopenia správania druhého

Rozlišovanie potrieb od riešení

7

Emócie

Funkcia emócií

Dôležitosť prijatia emócií

Emócie, myšlienky a správanie

8

Keď problém patrí obom

Negatívne dôsledky riešenia konfliktov prostredníctvom používania moci

Efektívny spôsob riešenia konfliktov, v ktorom sú obaja víťazi

Metóda bez porazených

9

Otázka hodnôt

 

Čo znamená stret hodnôt, Dôležitosť rozlišovania hodnôt od potrieb

Konzultácia

Konfrontácia a aktívne počúvanie za účelom zníženia stretu hodnôt

Rodič ako vzor

Zmena seba samého – flexibilita

10

Obdobie pubescencie

 

Edukácia o vývinovom období

Psychosociálna kríza daného obdobia

Komunikácia s pubescentom

11

Čo robiť/nerobiť, aby som ako náhradný rodič nevyhorel

Starostlivosť o seba

Rovnováha medzi požiadavkami a prioritami

Budujeme svoj „šesťsten“

12

Evaluácia

Vyhodnotenie celého programu

Posúdenie naplnenia cieľov

Ďalšie možnosti podpory a poradenstva

 

Ambulantnévýchovné opatrenia:

-       odborné  metódy  práce  na  podporu  riešenia výchovných,  sociálnych  a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. a),písm. b) bod 3 Zákona č. 305/2005 Z.z.

-       uloženie dieťaťu,  rodičovi  alebo osobne,  ktorá  sa osobne  stará  o dieťa,  povinnosti zúčastniť sa navýchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. b) Zákona č. 305/2005Z.z.

-       uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnostipodrobiť sa sociálnemu poradenstvu  alebo  inému odbornému  poradenstvu - §  37 ods.  2  písm. d)  Zákona 36/2005 Z.z.

Metódy a techniky:

Diskusné metódy – zahŕňajúvšetky formy diskusií s rôznymi témami, rôznym zameraním, v rôznych formách asituáciách (v dvojici, trojici, v malej a veľkej skupine, v rodine). Ichpozitívom je efektívna komunikácia, výmena názorov, skúmanie a analýza javov,vzájomné vysvetľovanie a porozumenie.

Metóda pozorovania: pozorovanie je uvedomelý základný procespoznávania, prvok experimentálneho usudzovania. Na základe zaznamenaných javovsa vysloví hypotéza alebo zákon. Pozorovanie je neodmysliteľnou súčasťoupoznávania a usudzovania. Odborný personál využíva priame a nepriamepozorovanie.

Inscenačné metódy – predstavujúhranie a modelovanie rol, simulované hry a situácie, aplikované metódysociodrámy, čiastočne aj psychodrámy, pantomímu, divadlo, videonahrávky,videoanalýza a videotvorba, film a pod. Ich základným cieľom je rozvíjaťsociálne zručnosti a zvyšovať sociálne kompetencie klientov, nezanedbateľné jevšak korektívna sebareflexia.

Hry so psychologickým a edukatívnympotenciálom – sú spoločenské hry, ktoré majú náboj využiteľný nadosiahnutie výchovných a poradenských cieľov. Môže ísť o pôvodné hry určené ksebapoznaniu alebo modifikácie bežných spoločenských hier. Ich prednosťou ješanca hravým spôsobom stimulovať sebareflexiu.

Metódy kultúrnych vyjadrovacíchprostriedkov – sú prevzaté z umeleckých oblastí – výtvarné metódy(kresba, maľba, grafika, koláže, asambláže, modelovanie, priestorové objektyatď.), metódy práce s hudbou (aktívna interpretácia, aktívna hudobná tvorba,spev, relaxácia pri hudbe), práca so slovom (písanie textov, poetické čilyrické príbehy a ich rozbor, atď., ale aj spoločné čítanie či asociatívnespracovávanie krásnej literatúry), pohybové a športové aktivity; resp.viacrozmerné vyjadrovacie prostriedky (kombinácie predchádzajúcich a ďalšíchoblastí). Ich špecifikom je využitie rôznorodých, nielen verbálnychkomunikačných kanálov.

Metódy autentickej skúsenosti – reprezentujúpostupy, pri ktorých ide o sprostredkovanie autentickej skúsenosti – napr.návšteva diagnostického alebo reedukačného centra a kontakt s klientmi týchtozariadení, mediácia reálneho konfliktu. Osobité pre túto kategóriu metód jeučenie činnosťou, konaním, silný korektívny potenciál, resp. učenie zážitkom.

Relaxačné metódy – zamerané nauvoľnenie a relaxáciu; vedú k zvýšeniu výkonu, ku koncentrácii, predchádzaniutréme a celkovej emocionálnej rovnováhe. Môžu mať podobu tradičných foriem(autogénny tréning, progresívna relaxácia) rovnako možno využiť hudbu, pohybalebo iné prostriedky. Zámerom je efektívnejší výkon (predovšetkým v oblastimedziľudského styku).

Modelovanie – modelovanie možno zaradiť medzi činnostnémetódy práce sociálneho pracovníka, modelujú sa určité reálne situácie zoživota dieťaťa alebo sa pripraví scenár nejakej vybranej situácie, ktorá sanásledne rozohrá.

Konfrontácia – prostredníctvom tejto metódy upozorňujemeklienta na rozpory v jeho tvrdeniach, správaní, v chápaní sebaa iných.

Reflexia - poradca odráža to, čo povedal klient, preformulováva klientoveodpovede, aby stimuloval ďalší klientov vzhľad a sebareflexiu, ostávav rámci klientovej výpovede, môže formulovať jasnejšie a precíznejšieako klient alebo vybrať z výpovede klienta dôležitú pasáž. Reflexia sa niekedyoznačuje ako nedirektívna interpretačná technika.

Metódy sociálnej práce:

Exploratívne metódy – zahŕňajúdotazníky, posudzovacie škály, ankety a pod. Do tejto kategórie by sme mohlizaradiť aj samostatne písané neformálne životopisy klientov, prácu s denníkom,alebo prezentácie klientov, ich elaboráty, či prednášky z ich záujmovéhookruhu. Praktickým prínosom je nedirektívny spôsob rozvoja kognitívnej sférypoznania a sebapoznania.

Prednáškové metódy –vysvetľovanie, rozbor, opis, predstavenie koncepcie, prípadne populárno-náučnétexty a práca s nimi. Mali by mať krátky časový rozsah a nemali by byť zameranéna poučovanie alebo hodnotenie. Prinášajú informácie, poznatky, faktografickéúdaje a podnecujú k aktivite, analytickému a kritickému mysleniu.

Hranie rolí - je podobná metóda ako modelovanie. Rozdiel jev tom, že pri hraní rolí sú vyberané situácie zo života alebo hypotetickésituácie, ktoré sa môžu stať v blízkej budúcnosti. Pri hraní rolí dieťanajčastejšie hrá samé seba v interakcii s reálnym partnerom alebopartnera prehrá niekto zo skupiny. Užitočnou býva aj výmena rolí.

Intervenčné – intervencia,ako zásah do diania skupiny, rodiny, páru znamená vstupovať do procesu vtedy,keď sa objavia reálne rušivé vplyvy (napríklad metódy alternatívneho riešeniasporov v prípade keď eskaluje konflikt, klienti nespolupracujú, správajú saagresívne a pod.). Majú potenciál účinne zvládať problémy v pomáhajúcomprocese.

Evaluačné – zabezpečujúvyhodnocovanie efektivity procesu pred, počas a po ukončení, resp. s odstupomčasu. Poskytujú spätnú väzbu a informácie o efektivite procesu.

Psychogenetický rozhovor umožňujeklientovi rozprávať o jeho živote, uvoľniť napätie, hodnotiť určité situácie počase. Základom tejto formy práce s klientom je pomôcť mu vytvoriť sirealistický pohľad na sociálnu situáciu a motivovať ho k zmene nesprávnychpostojov v živote. Klient musí cítiť, že sociálnemu pracovníkovi môžedôverovať.

Situačná analýza - sústredenie na rodinnú a osobnú analýzuklienta, základné informácie o klientovi (meno, adresa, informácieo životnej situácii), analýza užšieho prostredia, základné informácie ovšetkých členoch rodiny, súčasťou je analýza bytových podmienok a pod.,hľadanie vzájomných súvislostí a analýza zistených skutočností. Sociálnypracovník vyberá tie najdôležitejšie fakty, ktoré by mohli mať rozhodujúcivplyv na situáciu, resp. sociálnu kolíziu.

Metóda pozorovania: pozorovanie je uvedomelý základný procespoznávania, prvok experimentálneho usudzovania. Na základe zaznamenaných javovsa vysloví hypotéza alebo zákon. Pozorovanie je neodmysliteľnou súčasťoupoznávania a usudzovania. Odborný personál využíva priame a nepriamepozorovanie.

Anamnestický rozhovor – slúži na získanie potrebných informáciío klientovi a jeho problémoch. Uskutočňuje sa v prvej fázekontaktu s klientom, ešte pred širším rozhovorom o vlastnom problémeklienta. Aby sme predišli úskaliam predčasného anamnestického rozhovoru,necháme klienta voľne rozprávať o svojich problémoch a vyberiemerelevantné anamnestické údaje. Spracujeme osobnú, rodinnú anamnézu.

Rodinná mapa – slúži na rýchle a praktické zaznamenaniedôležitých údajov rodinnej konštelácie. V rodinnej mape má každé pohlavie svojuznačku. Muži sa môžu označiť štvorčekom, ženy krúžkom. Do vnútra štvorčeka čikrúžku sa píše vek označeného a vyznačia sa vzťahy medzi jednotlivýmičlenmi rodiny.

Riadený rozhovor - je to metóda skúmania, spôsob ako možnocieľavedomým a usmerňovaným rozhovorom poznať pravdu o určitomprobléme. Pre vytvorenie si verného obrazu konkrétneho problému je dôležitériadeným rozhovorom zistiť čo najviac informácií o klientovi a jeho vlastnostiach,schopnostiach, postojoch a problémoch. Táto metóda sa využíva nielen nadiagnostiku problémov, ale aj na samotné vyriešenie problému, prípadnekonfliktov a nezhôd medzi deťmi.

Poradenské interview – z hľadiska poradcu je poradenskéinterview proces aktívneho a pozorného počúvania, podpory, pochopeniaa inšpirovania. Inšpirujúca funkcia interview spočíva v povzbudzovaníklienta, vo vytváraní atmosféry otvorenosti a dôvery. Poradca nechávadostatočný priestor a čas pre postupné vyjadrenia klientovho vnímaniaa prežívania, komentuje klientovo rozprávanie, jeho emocionálny stav,vedie klienta k zamysleniu sa nad kauzalitou jeho problémov.

Diagnostika v sociálnej práci - diagnóza sociálneho problému, jej výsledkomje získanie čo najobjektívnejších poznatkov o klientovi, uskutočňujesa podľa diagnostických metód v sociálnej práci, ktoré sú zamerané nazisťovanie, hľadanie príčin, ktoré spôsobili alebo viedli, podmieňovali vzniksociálneho problému. Pri práci s klientom využijeme aj činnostnú diagnostiku,ktorá využíva reálne alebo modelové situácie a diagnostiku pomocou vecí,v ktorej sa využijú veci, ktorými sa klient obklopuje doma, čo má rád, akémá záujmy a hobby.

Prognóza – v sociálnej práci používame v začiatkoch prognózu akopomocnú metódu bez aktivity a zásahov ( priebeh stavu), s využitímpráce sociálneho pracovníka v spolupráci s klientom.

Klarifikácia- proces objasňovania rôznych aspektovproblému. Klienta vedieme k tomu, aby sám prišiel na podstatu problému,aby sám hľadal súvislosti, odlíšil podstatné od nepodstatného. Podporujeme ho,sumarizujeme klientovu prácu, motivujeme pre hľadanie ďalších alternatív.

Sociálny plán riešenia problému – spracovanie návrhu riešenia problémovejsituácie s klientom, konkrétny plán pomoci klientovi, ktorý vychádzaz problémovej situácie, z nedostatku síl klienta prekonať alebo saprispôsobiť zmeneným podmienkam a napokon z pozitívnych vlastnostíklienta, ktoré možno aktivizovať v prospech realizácie a adaptácie nazmenené sociálne podmienky. Sociálny pracovník stanovuje postupy plánua jednotlivé kroky, ktoré spolu s klientom modifikuje. Plán musí byťjasný a pochopiteľný.

Konzultačné činnosti – poskytuje ju odborník, ktorý participuje naprobléme klienta

Metóda výchovného a sociálnehoporadenstva –výchovné a sociálne poradenstvo má špecifiká, ktoré vyplývajúz momentálnej situácie a vyžadujú si sociálne pedagogický zásah.

Metóda kooperácie - kooperatívne správanie je často založené nanájdení priaznivého kompromisu, na porozumení druhej osobe a na ohľade vočinej. Kooperatívne správanie tohto druhu si vyžaduje: obojstrannú dôveru, možnoju využiť pri práci so skupinou.

Terapeutický rozhovor – základný prostriedok sociálnej terapie,poskytuje objektívne informácie o sociálnej situácii, o sociálnomprobléme a následkoch neprimeraného správania, poskytuje priestor preaktívnu účasť klienta, klient vyjadruje svoje pocity, názory, myšlienky.

Tréning - charakteristická metóda pre behaviorálne prístupy, hlavnými zložkamisú učenie, opakovanie a nácvik optimálnej komunikácie, zvládaniakonfliktov, asertivity

Sociálno-psychologický výcvik – sociálno-psychologickéa sociálno-tréningové metódy budú zamerané na postupné rozvíjaniea nácvik jednotlivých súčastí celkovej sociálnej kompetencie. Program budetvoriť základná časť – zoznamovanie v skupine, vzájomné spoznávaniečlenov, interpersonálna percepcia, emočné uvoľnenie a sebavyjadrenie,medziľudská komunikácia, sprostredkovanie spätných väzieb, výcvik a rozborkooperatívnych foriem správania, rozhodovacie procesy. Techniky sú rozdelené narozohrievacie a uvoľňujúce, ďalšie pre skupinovú prácu. Skupina budefungovať v atmosfére bezpečia, dôvery, tolerancie a akceptácie.

 

 

Opis plánovaniaa poskytovania odbornej pomoci, ak centrum poskytuje starostlivosťtehotnej žene a tejto žene po pôrode aj jej dieťaťu:

Centrum neposkytuje starostlivosť tehotnejžene, žene po pôrode a jej dieťaťu.

Opis plánovaniaa vyhodnocovania výchovnej činnosti v centre, pobytová forma:

Výchovnáčinnosť predstavuje pre vychovávateľa jednotlivé úlohy:

 • realizuje pedagogickú diagnostiku,
 • vypracuje výchovný plán – najmenej raz za 2 mesiace za účasti detí a spoločne ho aj vyhodnocujú vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť, je súčasťou osobného spisu dieťaťa,
 • koordinuje chod skupiny maloletých detí,
 • plní povinnosti vyplývajúce z pozície sprevádzajúceho vychovávateľa,
 • súčasťou práce s dieťaťom je aj Mesačný plán aktivít s maloletým dieťaťom spracuje ho každý vychovávateľ, ktorý sa podieľa na výchovnej práci s dieťaťom a odovzdáva ho sociálnemu pracovníkovi.

Súčasťou programu súaktivity:

Mesačné:

-       mesačná úloha pre skupinu(zadávajú členovia odborného a výchovného tímu s cieľom podporiťa posilniť kooperáciu a vzťahy v skupine),

-       mesačná úloha prejednotlivca (zadáva sprevádzajúci vychovávateľ v spoluprácis psychológom a sociálnym pracovníkom skupiny s prihliadnutím naciele uvedené v IPROD, s hlavným cieľom budovať osobnosť jednotlivcas dôrazom na jej pozitívne stránky),

-       v priebehu mesiaca usilujeme realizovaťminimálne jedenkrát špeciálne aktivity napr. brigády, súťaže a podobne,

-       k mesačným aktivitám patrí aj proces práce s rodinou(sociálne šetrenia, stretnutia rodinného kruhu, stretnutia s rodinou).

-       stretnutie – komunitavšetkých členov odborného a výchovného personálu a všetkých detív skupine spojená s mesačným vyhodnotením bodového systémuv skupine,

Týždenné:

-       týždenná úloha pre skupinu(zadávajú vychovávatelia s cieľom podporiť a posilniť kooperáciua vzťahy v skupine, má krátkodobejší charakter, nižší stupeňnáročnosti ako mesačná úloha, môže prispievať k celkovému splneniumesačnej úlohy),

-       týždenná úloha pre jednotlivca(zadávajú vychovávatelia s prihliadnutím na ciele v IPROD),

-       športovo – pohybová aktivita(zameraná na podporu zdravého životného štýlu a efektívneho tráveniavoľného času, s cieľom posilniť vzťahy, kooperáciu v skupine, odbúraťnahromadené napätie z pracovného týždňa),

-       kultúrna aktivita (máintegračno-inkluzívny charakter, učí kultúrnemu vyžitiu, navodzuje pokojnúodpočinkovú atmosféru).

-       spolupráca so sociálnym pracovníkom, terapeutickéa poradenské aktivity psychológa a aktivity so špeciálnym pedagógom.

Dôležitou súčasťou jetiež podpora výchovno–vzdelávacieho pôsobenia školy, ale aj uspokojovaniepotrieb v oblasti voľno-časových aktivít (rekreácia, regenerácia a zábava) a účasť v záujmovýchkrúžkoch. Prihlásenie dieťaťa do záujmového krúžku centrum zohľadňuje podľapožiadaviek dieťaťa a možností, aké škola, iný subjekt ponúka.

Základným cieľom je, aby dieťa získalokomplexné kompetencie, ktoré by mu umožnili čo najlepšie zaradenie sa alebonávrat do spoločnosti, v záujme zdravého rozvoja jeho osobnostia riadneho vzdelávania.

Hlavné ciele súzamerané na:

 1. rozvoj osobnosti
 2. samostatné rozhodovanie
 3. spoluprácu a zodpovednosť
 4. reorganizáciu hodnotového systému
 5. záujmovú a kultúrnu činnosť
 6. vzdelávanie a prípravu na povolanie

Cieľovézameranie jednotlivých oblastí výchovy a prevýchovy sú rozpracované vovýchovných štandardoch. Výchovné štandardy majú dve zložky – obsahové štandardya výkonové štandardy.

Obsahové a výkonové štandardy

Aktivačno-motivačné vlastnosti

Záujmy, potreby,ašpirácie, životné ciele

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

Rozvoj záujmov

Mať veku primerane rozvinutú záujmovú štruktúru. Aktívne sa zapájať najmenej do jednej záujmovej činnosti so spoločensky prijateľným obsahom, spoločensky prijateľným spôsobom.

Utváranie životných cieľov, ašpirácie

Mať veku primerané, spoločensky prijateľné predstavy, ciele v osobnom živote, vo vzťahu k učeniu, k povolaniu.

Aktualizácia poznávacích, sociálnych a výkonových potrieb vo vzťahu k učeniu, školskej práci a  voľnému času

Zapájať sa do mimo-vyučovacích činností, aktivít voľného času, spolupracovať podľa požiadaviek, byť užitočným členom skupiny.

 

Vzťahovo-postojovéa charakterové vlastnosti

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

Úprava spoločných priestorov, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, kultivácia vlastnej osoby.

Základy sebaobsluhy

Ovládať základné hygienické návyky.

Základy stolovania

Osvojiť si základy správanej životosprávy, stolovanie.

Starostlivosť o odev

Vedieť sa obliecť podľa počasia, zvládnuť jednoduchú údržbu odevov.

Starostlivosť o pridelené priestory

Pravidelné upratovanie pridelených priestorov, estetika prostredia.

Ovládať jednoduché manuálne zručnosti súvisiace s prácami v kuchyni a v domácnosti.

Základy prác v kuchyni (práce v kuchyni, domácnosti)

Ovládať jednoduché manuálne zručnosti súvisiace s prácami v kuchyni a v domácnosti.

Kultúra vyjadrovania sa, vulgarizmy, slang

Rozlišovať kultúrne a vulgárne správanie.

Pozdrav, predstavenie sa, podanie ruky, oslovenie, požiadanie, oslovenie

Aplikovať základné zásady spoločenskej etikety.

 

Opis obsahu prípravy navykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti:

Centrum neposkytuje prípravu navykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.

 

Uvedenie rozsahu hodínpočas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivéopatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnouformou:

Ambulantnáforma:

PONDELOK                                9:00 – 17:00

UTOROK                                     9:00 – 17:00

STREDA                    9:00 – 17:00

ŠTVRTOK                                   9:00 – 17:00

PIATOK                     9:00 – 17:00

SOBOTA po dohovore s klientom

Terénnaforma:   

PONDELOK                                9:00 – 19:00

UTOROK                                     9:00 – 19:00

STREDA                    9:00 – 19:00

ŠTVRTOK                                   9:00 – 19:00

PIATOK                     9:00 – 19:00

SOBOTA po dohovore s klientom

Nazáklade dohody s klientom, sa centrum prispôsobuje jeho potrebámv čase pre neho prípustnom.

Uvedenie rozsahu počtunormohodín a osobohodín:

Programy centra:

·      Ambulantné výchovné opatrenia(príloha 1)

·      Opatrenia pre dieťaa rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách (príloha 2)

·      Podpora a poradenstvonáhradným rodičom (príloha 3)

·      Prispôsobenie sa novejsituácií v prostredí (príloha 4)

·      Rodičovské zručnosti (príloha5)

·      Úprava rodinnýcha sociálnych pomerov dieťaťa (príloha 6)

 

Opis tvorbya vyhodnocovania IPROD, plán činnosti s rodinou:

Pobytová forma:

Centrum pre deti arodiny vypracúva individuálny plánrozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný vspolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyalebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Individuálny plán rozvojaosobnosti dieťaťa a plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa musia byť v súlade amusia na seba nadväzovať. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa jestratégiou riešenia problémovej situácie dieťaťa, ktoré bolo vyňatéz pôvodného prostredia, cieľom je rozvoj psychického, fyzickéhoa sociálneho vývinu dieťaťa. Plán sociálnej práce s dieťaťoma jeho rodinou je stratégiou riešenia problémovej situácie rodiny, zktorej bolo dieťa dočasne vyňaté. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťazostavuje sociálny pracovník. Centrum pre deti a rodiny využije ako základnúmetódu práce s rodinou a dieťaťom prípadovú konferenciu. Po zrealizovaníprípadovej konferencie zodpovedá sociálny pracovník za zostavenie IPRODua Plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. IPRODa Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou sa vypracuje do2 týždňov od prijatia dieťaťa a za jeho vypracovanie a vyhodnoteniezodpovedá sociálny pracovník centra, najmenej raz za 2 mesiace, je vypracovanýza účasti dieťaťa. Plán výchovnej práce s dieťaťom vypracujea vyhodnocuje vychovávateľ do 2 týždňov od prijatia dieťaťaa vyhodnocuje ho najmenej raz za 2 mesiace, dieťa participuje na jehotvorbe.

Centrum pri každomodchode dieťaťa do prostredia rodiny v spolupráci s rodinou spracuje Plán činnosti pre rodinu. Plán činnostipre rodinu vypracuje sprevádzajúci vychovávateľ dieťaťa, zabezpečuje aj jehovyhodnotenie. Rodič sa týmto spôsobom zaujíma o potreby svojho dieťaťa a učí savedome hodnotiť svoje rodičovské zručnosti a schopnosti. Plán činnosti jeprejavom zodpovednosti rodiča za výchovu, zdravie a bezpečnosť dieťaťa počasjeho pobytu doma. Plán činnosti dostane rodič vždy, keď bude mať dieťa zverenédo svojej starostlivosti (počas víkendov, prázdnin, sviatkov).

 

Plán činnosti má 3časti:

1. časť A/ spracúva vychovávateľ, ktorýzodpovedá za dieťa. Vo vybraných oblastiach plánuje rodičovi úlohy, ktoré súpotrebné pre rozvoj dieťaťa. Úlohy sú jednoduché a zrozumiteľné, aby ich rodičdokázal zvládnuť. Rodič ich plnenie vyznačuje písomne.

2. Časť B/ spracúva rodič spoločne sosvojím dieťaťom ( za prítomnosti vychovávateľa) čím sa rodič učí vnímať dieťa,jeho potreby a záujmy. O programe, ktorý si spoločne s deťmi naplánovali,spracuje písomnú správu priamo do Plánu činnosti.

3. Časť C/ vychovávateľ zaznamenávaúčinok pobytu dieťaťa v domácom prostredí, správanie dieťaťa po návrate, ako ajrozhovor s rodičom o plnení úloh v pláne. Plán činnosti rodič odovzdávavychovávateľovi po návrate dieťaťa do centra. Tento sa stáva súčasťouVyhodnotenia Plánu výchovnej práce za aktuálny mesiac.

Plánpsychologickej starostlivosti vypracuje psychológcentra najneskôr do 2 týždňov od prijatia dieťaťa a vyhodnocuje honajmenej raz za 2 mesiace. Zodpovedá za jeho vypracovanie a vyhodnoteniepsychológ.

Plánšpeciálnopedagogickej činnosti vypracuje špeciálnypedagóg centra najneskôr do 2 týždňov od prijatia dieťaťa a vyhodnocuje honajmenej raz za 2 mesiace. Plán zostavuje a vyhodnocuje za účasti dieťaťa.

Ambulantná a terénnaforma:

Pri ambulantných a terénnychformách vykonávania opatrení centrum preberá plán z UPSVaR. Centrum participujena plnení zadaných cieľov, zameriava sa na:

·       odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania,

·       rozsah vykonávaných metód vyjadrený v osobohodinách,

·       označenie a pracovné zariadenie zamestnanca centra, ktorýbude za vykonávanie opatrení pre fyzické osoby zodpovedať,

·       počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávanie opatrenípodieľať,

·       dôvody ukončenia vykonávania odborných činností, spôsoba časový harmonogram priebežného a záverečného hodnotenia vykonávaniaopatrení v centre.

Záverečnéhodnotenie bude obsahovať posúdenie spolupráce s klientom, zmeny, ktorénastali, posúdenie dosiahnutých cieľov a ďalšie odporúčania pre klienta.

 

Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnučinnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznaniaa viery:

Pobytová forma:

Klienti centra sazapájajú do rôznych školských aktivít (športové, voľno-časové), centrum máutvorené podmienky na športové aktivity v blízkosti centra, keďže mák dispozícii voľne prístupné ihriská pre verejnosť. Centrum má objektyv krajských mestách, ktoré vytvárajú pre klientov možnosti účasti narôznych kultúrnych podujatiach (divadlá, kiná). V letných mesiacoch saklienti zúčastňujú letných táborov, ktoré pre deti centrum samo organizuje, detinavštevujú miestne kúpaliska.

V priebehu roka majú klientizabezpečenú arteterapiu, ktorej výsledkom je divadelné predstavenie, ktoré detiprezentujú na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti. Počasvíkendov, sviatkov a prázdnin zabezpečuje centrum deťom celodenné rôznevýlety do okolia spojené s turistikou (Vysoké Tatry, Slovenský raj,Bojnice, hrady a zámky). Centrum vo svojej réžii zabezpečuje oslavynarodenín, sviatkov, karnevaly, grilovanie a podobne.

Náboženské vyznaniea viera a účasť na predmete náboženstve v škole, súu klientov akceptované na základe požiadaviek zákonného zástupcua samotného dieťaťa.

Centrum vytvárapodmienky tak, aby dieťaťu umožnilo rozvoj jeho vedomostí, zručností a návykovs prihliadaním na záujmy a individuálne špecifiká každého dieťaťa.

 

Opis zabezpečovania zdravotnej starostlivosti deťom,pobytová forma:

Každé maloleté dieťa, ktoré je prijaté do centra, mázabezpečenú zdravotnú starostlivosť u pediatra, s ktorým má centrumzmluvný vzťah. Každému dieťaťu je zabezpečená vstupná zdravotná prehliadkau pediatra, zubára a v prípade potreby aj u inýchodborníkov z oblasti zdravotníctva na odporúčanie pediatra. Centrum máuzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientov u pediatričky,pedopsychiatričky, zubára v meste Prešov a Košice.

Po príchode do centra pediater požiada o lekárskusprávu predchádzajúceho pediatra dieťaťa a zabezpečuje mu dôkladnúzdravotnú starostlivosť. V prípade odporúčania pediatra centrum realizujeďalšie návštevy u odborníkov napr. pedopsychiater. Vzhľadom na skutočnosť,že centrum sa nachádza v krajskom meste, spôsob zabezpečovania dôkladnejzdravotnej starostlivosti je možné zabezpečiť nepretržite podľa potriebdieťaťa. Súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa je aj informovaný súhlas rodičao poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lieky sú klientom podávané podľaodporúčaní lekára, za ich podávanie zodpovedá službukonajúci vychovávateľ,ktorý o tom vedie záznamy v zdravotnom zázname dieťaťa. Vychovávateľv zdravotnom zázname dieťaťa vedie tiež evidenciu jeho fyziologickéhovzhľadu (výška, váha, ťažkosti, posledná menštruácia...). Nepoužité lieky savracajú do lekárne.

 

Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy napovolenie, pobytová forma:

Plnenie školskej dochádzky centrum zabezpečujeprostredníctvom školských zariadení v sídle centra. Školská  dochádzka je monitorovaná, štúdiua získavaniu vedomostí je daný dostatočný priestor, nakoľko práve väčšinadetí umiestnených v centre nebola k tomu doposiaľ  vedená.

Vzhľadom na skutočnosť, že centrá sídlia v krajskýchmestách, nie je problém pre dieťa zabezpečiť vzdelávanie podľa individuálnychpotrieb, nie sme limitovaní žiadnymi obmedzeniami.

 

Opis práv dieťaťa:

Pobytová forma:

 • právo dieťaťa na kontakt s rodinou, blízkymi osobami – centrum považuje za nevyhnutný a má nezastupiteľné miesto pre zdravý vývin maloletého dieťaťa. Centrum s rodinou nadviaže kontakt už pred samotným príchodom dieťaťa do centra. Ak pre rôzne dôvody nie je možné toto stretnutie realizovať, centrum nadviaže kontakt s rodinou najneskôr do jedného mesiaca odo dňa príchodu dieťaťa do centra. Rodina a blízky príbuzní sú informovaní o možnostiach udržiavať s dieťaťom osobný a iný kontakt (mobil, sociálne siete...). Dieťa môže v centre udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah kedykoľvek podľa svojich potrieb a to písomne, telefonicky alebo osobne.
 • právo dieťaťa na bezpečný kontakt - v prípade, že rodičia negatívne vplývajú na vývin dieťaťa (počas návštev sú rodičia pod vplyvom alkoholu alebo iných látok), prebehne interakcia s dieťaťom iba za prítomnosti zamestnanca centra. Rodič alebo iná blízka osoba bude o týchto dôvodoch informovaná. Stretnutia detí s rodinou prebiehajú na základe prechádzajúcej dohody o čase príchodu a dĺžke trvania kontaktu a mieste kontaktu. Centrum sleduje vplyv rodiny alebo inej osoby na maloleté dieťa a prehodnocuje ďalšie stretávanie. V prípade zaznamenania nevhodného vplyvu oboznámi dieťa s prípadnými obmedzeniami o styku.
 • právo dieťaťa na stravnú jednotku počas pobytu - na základe žiadosti rodiča alebo inej blízkej osoby, ktorá má preukázateľne pozitívny vplyv na dieťa, vhodné podmienky v domácom prostredí, centrum uvoľní dieťa aj na hosťovský pobyt na vopred dohodnuté obdobie. Sociálny pracovník zabezpečí administratívu ohľadom uvoľnenia dieťaťa, stravnú jednotku pre rodinu a vychovávateľ vypracuje plán činnosti pre rodinu dieťaťa. V prípade, že rodinné prostredie je vhodné pre pobyt dieťaťa mimo centra, sociálny pracovník centra oznámi túto skutočnosť najmenej 3 dni pred odchodom dieťaťa oddeleniu SPODaSK, ktoré vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa.
 • právo dieťaťa na iný ako osobný kontakt - v prípade, že nie je možný z rôznych dôvodov osobný kontakt dieťaťa s rodičmi, inými blízkymi osobami, centrum sprostredkuje telefonický, písomný kontakt dieťaťa s blízkymi. Každý kontakt dieťaťa s rodinou, blízkymi osobami centrum vyhodnocuje a sleduje jeho účinky na vývin dieťaťa, o čom sa vedie evidencia v záznamoch dieťaťa. Dieťa s rodičmi môže udržiavať telefonický kontakt do 21 hodiny večer, kedy v záujme odpočinku a oddychu sa v centre odovzdávajú mobilné telefónny vychovávateľovi. V prípade, že dieťa nedisponuje mobilom, centrum umožňuje na svoje náklady kontakt s rodinou každú nedeľu alebo podľa potreby, písomný kontakt dieťaťa s blízkymi nie je obmedzený.
 • právo dieťaťa na prístup k informáciám - v centre má dieťa zabezpečený prístup k internetu, čas a spôsob trávený na internete sleduje vychovávateľ v záujme obmedzenia negatívneho vplyvu na dieťa.
 • právo dieťaťa na písomný kontakt, prístup na internet a používania telefónu – dieťa má právo udržiavať kontakt s osobami podľa jeho požiadaviek, všetky písomnosti adresované dieťaťu sú mu aj odovzdávané, ihneď po doručení zásielky doručovateľom. Dieťa má právo v centre na prístup na internet a používanie telefónu podľa jeho potrieb. Internet môže využívať aj na verejne dostupných miestach a v školách.
 • právo dieťaťa na kontakt s inými inštitúciami, orgánmi - dieťa má v centre možnosť obrátiť sa na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, súd alebo prokuratúru poštou, písomne, prostredníctvom internetu (prostredníctvom školy kde ma prístup na internet a verejne dostupných miest s prístupom na internet), schránkou pre anonymné podania, od ktorej má kľúč prokurátor a je umiestnená v centre. Dieťa sa môže aj bez vedomia centra obrátiť na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru poštou, písomne, internetu (prostredníctvom školy a verejne dostupných miest s prístupom na internet).
 • Právo dieťaťa na udelenie benefitov – za mimoriadne úspechy je možné udelenie benefitov pre dieťa, ktoré uloží vychovávateľ.

Mimoriadne úspechy sú: ocenenia, reprezentatívnevýsledky v centre, škole, v rôznych športových a záujmovýchkrúžkoch. Za mimoriadne úspechy centrum považuje aj zlepšenie správania dieťaťa(napr. prospechu v škole, správania v centre a podobne).Benefitmi, ktoré dieťa môže získať, je dlhšia večierka, dlhšia vychádzky.O benefitoch vedie vychovávateľ záznam, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie dieťaťa.

Opis povinností dieťaťa v centre:

Pobytová forma:

Povinnosti dieťaťa v centre:

-       plniť si úlohy z rozpisu služieb, ktorévypracuje dieťa s vychovávateľom. Rozpis služieb obsahuje rozdeleniedomácich prác pre dieťa v centre (udržiavanie čistoty a poriadkuv osobných veciach dieťaťa, jeho izbe a tiež v spoločnýchpriestoroch) primerane jeho veku a rozumovej vyspelosti, ktoré spoločnevypracuje dieťa s vychovávateľom. Dieťa zodpovedá primerane veku,rozumovej vyspelosti za čistotu, poriadok svojich osobných vecí a izby,ktorú obýva.

-       zodpovedá za prevzaté veci, majetok primerane jehoveku a rozumovej vyspelosti,

-       plní si školské povinnosti (školská dochádzka,úlohy, príprava na vyučovanie),

-       rešpektuje pravidlá v centre (večierka,spoločné výlety, vychádzky v dohodnutom čase),

-       s úctou a rešpektom sa správak ostatným klientom centra a tiež personálu centra,

-       zúčastňuje sa individuálnych a skupinovýchkomunít,

-       povinnosť vrátiť sa včas z vychádzky.

Povinnosti rodiča/blízkej osoby:

-       povinnosť bezpečného styku s dieťaťom - nastretnutia s dieťaťom, pracovníkmi prichádza rodič/blízka osoba triezvy/a,bez vplyvu alkoholu a iných látok, správa sa v súlade so slušnýminormami spoločnosti a dobrými mravmi, počas stretnutia pozitívne vplýva namaloleté dieťa, nie je agresívny ani útočný,

-       povinnosť rodiča/blízkej osoby ohlásiť návštevu najmenejhodinu pred návštevou - je vhodné, aby rodič/blízka osoba ohlásil svojunávštevu vopred tak, aby stretnutie dieťaťa s rodičmi/blízkymi osobamineobmedzovalo činnosť a aktivity iných klientov. V prípade, žerodičom/blízkym osobám situácia neumožňuje vopred sa ohlásiť na stretnutie(nedostatočná rozumová vyspelosť, nedostatok financií na kontakt vopred),centrum zabezpečí stretnutie dieťaťa s rodinou/rodičom/blízkymi osobami.

-       povinnosť rodiča/blízkej osoby participovať nazdravom vývine dieťaťa - ak mu to situácia umožňuje, dochádza do centraa podieľa sa na príprave dieťaťa na vyučovanie, na jeho efektívnom trávenívoľného času, návštevách lekára, pozitívne vplýva na osobnosť dieťaťa.

-       povinnosť rodiča/blízkej osoby dodržať termínnávratu dieťaťa z hosťovského pobytu. Rodič/blízka osoba dbá na to, aby sadieťa vrátilo v dohodnutý čas do centra. V prípade, že rodič/blízkaosoba oznámi objektívne skutočnosti, ktoré im bránia v návratev dohodnutý čas, centrum akceptuje zmenu príchodu dieťaťa o čomvyhotoví písomný záznam sociálny pracovník.

 

Opis práv dieťaťa aleboplnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre:

Terénna a ambulantnáforma:

Práva:

-       právo sťažovať sa riaditeľovicentra na prípadnú nespokojnosť s pracovníkom centra, jeho postupmi práce,programom a podobne,

-       právo požiadať o zmenupracovníka – pokiaľ to nebude možné z kapacitných dôvodov, centrumposkytne kontakt na iné centrum, ktoré má obdobný program,

-       na dôstojné zaobchádzaniea rešpektovanie jeho osobnosti, nikto nesmie byť diskriminovaný anizvýhodňovaný pre svoj pôvod, rasu, náboženstvo, politické názory, pohlavie,zdravotný stav alebo spoločenské postavenie,

-       na vyjadrenie názoru a rešpektovanie zo strany pracovníkov centra,

-       na ochranu súkromia a osobnýchúdajov – pracovníci centra poskytujú informácie v súlade s platnou legislatívou,

-       právo kedykoľvek odstúpiť odspolupráce s centrom,

-       právo sa rozhodovať o tom, či sabude klient riadiť poskytovaným poradenstvom,

-       byť oboznámený s cieľomspolupráce, programom centra,

-       na odborný a profesionálnyprístup pracovníkov centra,

-       na odborné poradenstvo,

-       podieľať sa na naplňovaní cieľovspolupráce,

-       právo na súkromie – vstupujeme dosúkromia klienta a preto rešpektujeme jeho želanie o tom, kde samôžeme pohybovať a stretávať sa,

-       právo nezúčastniť sa aktivity –v prípade, že klient je účastný na skupinovej aktivite, má právo odmietnuťzapojenie sa do aktivity,

-       právo na bezpečie – pracovníci centrasa ku klientom správajú ohľaduplne, aby sa klient cítil dôstojne.

 

Povinnosti klienta:

-       povinnosť klienta rešpektovaťsúkromie – pracovníci centra majú právo na ochranu svojho súkromia,a preto nebudú poskytovať klientom svoje súkromné kontaktné mobilné údaje.Mimo pracovnej doby majú právo pracovníci centra na ochranu svojho súkromia,klient to rešpektuje, netelefonuje im a nevyžaduje návštevy mimo pracovnúdobu.

-       povinnosť klienta rešpektovaťbezpečie – klient sa správa ku pracovníkom centra s úctou a rešpektoma vytvára pre pracovníka bezpečné prostredie.

-       dodržiavať pravidlá stretávania sas pracovníkmi centra, aktívne sa zúčastňovať programu (dochádzať včas naprogram, zapájať sa, plniť si úlohy súvisiace s programom, rešpektovaťostatných, pracovať na svojich cieľoch),

-       dodržiavať dohodnuté pravidláprogramu,

-       v centre je zakázané manipulovaťs návykovými látkami,

-       v prípade záujmu o zrušeniespolupráce oznámiť centru túto skutočnosť (sms, email, telefón, osobne),

-       pokiaľ klient sa neospravedlníz neúčasti musí si termín nahradiť, tri neospravedlnené neúčasti a neprítomnosťklienta znamenajú právo centra ukončiť spoluprácu, 

-       nedopúšťať sa trestnej činnosti anik nej nepodnecovať,

-       nedopúšťať sa ničenia alebo krádežemajetku ostatných klientov, pracovníkov centra a centra,

-       nesprávať sa násilne v centre,zdržať sa ako fyzickej tak psychickej a slovnej agresie,

-       zachovávať mlčanlivosť – priskupinových aktivitách klient dodržiava mlčanlivosť o skutočnostiach,o ktorých sa pri nich dozvedel.

 

Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možnéuložiť za nedodržanie povinností:

Výchova a starostlivosť o dieťa v centre jezabezpečovaná tak, aby sme motivovali dieťa k plneniu povinnostía zamedzili uloženiu obmedzení v prípade ich nedodržania. Dieťapredovšetkým motivujeme hodnotiacim systémom, ktorý umožňuje za plneniepovinností získanie výhod (dlhšie vychádzky, dlhšia večierka a podobne).Udeľovanie výhod a obmedzení spadá do kompetencie vychovávateľa, ktorýtieto skutočnosoti zaznamená v dennom zázname, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie dieťaťa. V prípade vážneho porušenia povinnnosti participujena obmedzeniach riaditeľ, sociálny, pracovník, psychológ aj vychovávateľ,o čom vypracuje sociálny pracovník záznam, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie dieťaťa.

V prípade, že u dieťaťa dôjde k porušeniupovinností, centrum príjme opatrenia:

·      neskorý príchod z vychádzky – skrátenie ďalšej vychádzky o časmeškania, po príchode dieťaťa vychovávateľ a personál apeluje na jeho zdravývývin a vedie sa o tom písomný záznam,

·      návrat pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky – zakáz vychádzky na 1mesiac a sledovanie výchovného filmu, ktorý vyberie vychovávateľ a mámať výchovný efekt alebo návšteva organizácie venujúcej sa závislostiam. Počaszákazu vychádzok je alternatívny program pre dieťa zabezpečený pracovníkmicentra (spoločné športové aktivity, kultúrne aktivity: knižnica, kino,divadlo...).

·      útek z centra, úmyselné nevrátenie sa včas počas hosťovskéhopobytu,  úmyselné porušenie dohodnutéhočasu návratu – zákaz vychádzky na 1 mesiac a pohovor s dieťaťom,ktorý vedie vychovávateľ a personál za účelom poukázania na dôsledky jehosprávania na jeho zdravý vývin. Počas zákazu vychádzok je alternatívny programpre dieťa zabezpečený pracovníkmi centra (spoločné športové aktivity, kultúrneaktivity: knižnica, kino, divadlo...).

·      nesplnenie služieb podľa rozpisu – vykonanie 1 služby nad rámecstanoveného rozpisu, ktoré dohodlo dieťa s vychovávateľom,

·      neplnenie školských povinností – školské úlohy nad rámec vyučovaniav danej téme a danom vyučovacom predmete, najviac 3 úlohy navyše predieťa,

·      úmyselné poškodzovanie majetku a zverených vecí – účasť načinnostiach v centre (najviac 3 hodiny, práca v záhrade centra napr.čistenie záhonu, altánku, alebo prezliekanie posteľného prádla a podobne),dieťa pocíti prirodzený dôsledok svojho konania, formu činnosti, ktoré dieťabude realizovať určuje vychovávateľ a vedie o tom záznam,

·      páchanie trestnej činnosti, činnosti inak trestnej, priestupkov – zakázvychádzok 1 mesiac, sledovanie výchovného filmu alebo začlenenie do aktivítv centre podľa dohody medzi vychovávateľom a dieťaťom (napr. činnosťv záhrade, altánku...). Počas zákazu vychádzok je alternatívny program predieťa zabezpečený pracovníkmi centra (spoločné športové aktivity, kultúrneaktivity: knižnica, kino, divadlo...).

·      porušovanie pravidiel zariadenia (fajčenie) – v daný deň obmedzeniepoužívania multimédií,

·      vulgarizmy voči klientom a pracovníkom centra – týždeň večierka skôro hodinu alebo účasť na výchovnom filme, ktorý vyberie vychovávateľv jeho prítomnosti, alebo čítanie kníh, ktoré majú vhodne formovať jehoosobnosť, ich výber je na vychovávateľovi,

·      agresívne útoky na iných klientov a pracovníkov – týždeň večierkaskôr o hodinu, alebo návšteva rôznych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom(domovy sociálnych služieb, útulky...), obmedzenie rozhodovania sa na spoločnomprograme v zariadení v daný deň.

Výchovné prostriedky sú ukladané po predchádzajúcejkomunikácii s dieťaťom, za účasti vychovávateľ a iný zamestnaneccentra (napr. sociálny pracovník, psychológ...) o čom sa vedú písomnézáznamy. V priebehu komunikácie o uložení výchovného prostriedku jedieťaťu zdôraznené nielen obmedzenie ale hlavne skutočnosť, že dbámeo jeho zdravý vývin a dôsledkoch jeho konania na jeho osobu.

Pri každom obmedzení sa zohľadňuje vek, mentálna úroveň klienta a súukladané tak, že majú priniesť pozitívny vplyv na jeho ďalšie konanie(sledovanie výchovného filmu, čítanie knihy). Výchovné prostriedky používacentrum iba individuálne nie skupinovo. O týchto sankciách sú dieťa, rodiča blízke osoby informované pri prijatí do centra, o čom sociálnypracovník vedie záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa.V prípade, že klient centra vníma výchovný prostriedok uložený zaporušenie povinností v centre, ktorý uložil zamestnanec centra ako neprimeraný,dieťa má právo sa obrátiť na riaditeľa centra a žiadať o prehodotenieuloženého výchovného prostriedku. Záznam zo žiadosti dieťaťao prehodnotenie výchovného prostriedku vypracuje sociálny pracovník, jesúčasťou spisovej dokumentácie.

 

Spôsob poskytovania vreckového:

Vreckové v centre je poskytované v súlade s § 66 Zákona č.305/2005 z. z. Vreckové  vypláca sociálny pracovník za prítomnostivychovávateľa. Každé dieťa si preberá osobne svoje vreckové a nakladás ním podľa jeho predstáv, pričom je usmerňované zo strany vychovávateľas poukazom na jeho efektívne použitie.

 

Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa, prektoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu prinedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa, vážnych nezhodáchmedzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra.

Nedovolené opustenie centra - v prípade, že dieťa opustí centrum bez jeho súhlasu, alebosa nevráti včas z pobytu mimo centra, pracovník, ktorý realizuje službu,oznámi túto skutočnosť najprv riaditeľovi centra a následne telefonicky príslušnémuoddeleniu policajného zboru. Po ukončení služby pracovník osobne tútoskutočnosť nahlási na polícii a poskytne im potrebné informácie.

O tom, že dieťa sa nevrátilo včas alebo utieklo z centravedie sociálny pracovník záznamy v osobnom spise dieťaťa. Sociálnypracovník túto skutočnosť nasledujúci pracovný deň oznámi orgánu SPODaSK, súdu,rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa. V prípadenávratu dieťaťa do centra realizuje sociálny pracovník, psychológa sprevádzajúci vychovávateľ individuálne stretnutia s dieťaťom napoznanie dôvodov jeho konania a informuje ho o možných rizikách prejeho osobu.

Nezhody s klientmia zamestnancami - v prípade nezhôd dieťaťas ostatnými deťmi alebo zamestnancami centra participuje sociálnypracovník, psychológ a riaditeľ na riešení tejto situácie. Realizujú saindividuálne pohovory s dieťaťom, ostatnými klientmi a zamestnancami,hľadá sa príčina nezhôd a centrum prijme opatrenia na predchádzanie týmtosituáciám. O týchto skutočnostiach vedie záznamy sociálny pracovník, ktorésú súčasťou osobného spisu dieťaťa. Riaditeľ usmerňuje zamestnancov pri plnenísvojich povinností.

V prípade úrazu dieťaťa službu konajúci vychovávateľbezodkladne poskytne dieťaťu prvú pomoc, ak je to potrebné a nevyhnutné,kontaktuje lekársku starostlivosť. Centrum následne zabezpečuje starostlivosťo dieťa podľa pokynov lekára.

Každý úraz je vedený v zdravotnom zázname dieťaťa. Všetkyinformácie ohľadom úteku, nezhôd a úrazov má centrum vypracovanév internej norme. Zamestnanci centra majú k dispozícii lekárničkua dostupné telefónne čísla v prípade potreby pomoci (linka záchrany,polícia, hasiči...). Zamestnanci centra sú poučení v zmysle BOZP, ktorépre centrum zabezpečuje certifikovaný subjekt. Centrum sa zaväzuje písomneoznamovať akreditačnej komisii mimoriadne udalosti v súvislosti sozabezpečovaním starostlivosti o deti (nezvestnosť, dlhodobé úteky,ublíženie na zdraví, podozrenie zo spáchania trestného činu dieťaťom a nadieťati, úmrtie dieťaťa, živelné pohromy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_30_tabor6.jpgtn_10_19.jpgtn_11_prasiatka5.jpgtn_33_sklo18.jpgtn_14_f1340022.jpgtn_11_prasiatka3.jpg