Sociálnoprávna ochrana detí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky, podľa §72 písm. c), §81 ods.1 zákona č. 305/2005Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele rozhodlo o udelení akreditácie pre Detské kočovné divadlo DRaK
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§17 ods.4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
"Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, zameraný najme na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností,na získanie potrebných spoločenských návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa, realizovaný celodennou a pobytovou a ambulantnou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa".

- § 27 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z.: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa,ktoré bolo predbežným opatrením súdu dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v spolupráci najmä s obcou a akreditovaným subjektom vykoná opatrenia na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa.“

- § 32 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením na výkon rozhodnutia súdu,s obcou a akreditovaným subjektom, ktorý vykonáva opatrenia zamerané na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí, vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa. Na tento účel najmenej raz za šesť mesiacov navštevuje dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu“

  § 33 ods. 10 zákona č. 305/2005 Z. z.: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, kde bolo dieťa umiestnené, alebo akreditovaný subjekt poskytuje dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť podľa tohto zákona, a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zvereného náhradnej rodinnej starostlivosti,podľa potreby a s ich súhlasom pomoc asociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti“

§ 10 ods. 1písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.:

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby sú najmä:

a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovanej pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov.

§11ods. 3 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z.

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonávanie alebo zabezpečenie vykonania

b) odborných metód práce na prispôsobenie sa novej rodinnej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3,

(2)Prirodzené rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby. Ak je to vhodné a účelné,opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú aj v širšom sociálnom prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby a v domácnostiach fyzických osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu alebo ktoré majú s nimi blízky vzťah.

(3)Náhradné rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu 4) alebo ktorej bolo dieťa dočasne zverené rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do starostlivosti podľa osobitného predpisu. 4) Náhradné rodinné prostredie je aj domáce prostredie fyzickej osoby podľa § 39 ods. 2 a domáce prostredie fyzický chosôb podľa § 56 ods. 8.

 


Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_10_17.jpgtn_9_4.jpgtn_11_prasiatka3.jpgtn_14_f1320020.jpgtn_58_31.jpgtn_14_f1330023.jpg