Detský domov

Detský domov DKD DRaK v Košiciach
Diamantová ul. č. 5, Košice
Riaditeľ: 0903 978 434
Skupina: 0903 978 444
Sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Vargová, vargova@kocovnedivadlo.sk, tel.: 0944 434 238
Psychológ: PhDr. Martina Čajková
Vychovávateľ: , Mgr. Juraj Deán, Mgr. Mikuláš Kravec
Pomocný vychovávateľ: Mária Farkašová, Mgr. Vladimír Lichner PhD, PhDr. Roman Antolík


Detský domov DKD DRaK v Prešove
ul. Janka Borodáča 8
Riaditeľ: 0903 978 434
Skupina: 0910 978 343
Sociálny pracovník: PhDr. Veronika Rabatínová, hardonova@kocovnedivadlo.sk, tel.: 0944 273 486
Psychológ: PhDr. Martina Čajková
Vychovávateľ: Mgr. Art Jakub Scholtés, Bc. Janka Parádová
Pomocný vychovávateľ: Alena Dírová, Mgr. Slávka Fiľakovská,


Zriaďovateľ: Detské kočovné divadlo DRaK, akreditovaný subjekt na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Detský domov DKD DRaK v Košiciach a Detský domov DKD DRaK v  Prešove  je prvým neštátnym domovom pre deti s poruchami správania v Košickom a Prešovskom  kraji.
- ide o záujem hercov a priateľov Detského kočovného divadla DRaK pomôcť deťom, ktorým bola rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť. Pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy a v prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny pomôcť dieťaťu pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny.
Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_14_f1320014.jpgtn_10_12.jpgtn_14_f1320012.jpgtn_14_f1360028.jpgtn_14_f1340026.jpgtn_10_19.jpg